VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Thi-thiên 95:1-7
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1027 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/10/2022 20:43:1
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Thi-thiên 116
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 881 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/16/2022 0:42:15
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ga-la-ti 4:8-20
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 939 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/8/2022 21:24:29
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Thi-thiên 139:1-12
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1381 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/14/2022 12:30:1
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ga-la-ti 3:26-4:7
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 802 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/5/2022 18:50:28
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:5; 2 Ti-mô-thê 3:14-15
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1190 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/6/2022 16:22:24
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ga-la-ti 3:1-14
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1427 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/13/2022 3:57:13
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
2 Các Vua 7:3-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1400 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/15/2022 6:25:42
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ga-la-ti 3:15-25
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 789 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/15/2022 19:18:3
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:13-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1156 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/15/2022 17:7:20
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  18 / 30  Tiếp  Cuối

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.