VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 95:1-7
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 898 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 17:7:45
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Thi-thiên 116
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 768 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 4:39:26
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ga-la-ti 4:8-20
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 851 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 0:55:4
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Thi-thiên 139:1-12
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1304 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/11/2020 20:18:57
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ga-la-ti 3:26-4:7
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 713 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 20:12:15
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:5; 2 Ti-mô-thê 3:14-15
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1066 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 9:30:15
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ga-la-ti 3:1-14
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1309 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 6:38:37
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
2 Các Vua 7:3-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1281 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 20:10:26
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ga-la-ti 3:15-25
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 712 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/26/2020 5:39:56
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:13-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1048 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 15:9:9
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  18 / 30  Tiếp  Cuối

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.