VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 95:1-7
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 869 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 19:14:57
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Thi-thiên 116
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 747 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 19:15:17
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ga-la-ti 4:8-20
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 827 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 22:44:36
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Thi-thiên 139:1-12
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1288 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 14:2:32
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ga-la-ti 3:26-4:7
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 695 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 19:57:31
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:5; 2 Ti-mô-thê 3:14-15
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1034 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 17:24:31
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ga-la-ti 3:1-14
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1248 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 1:37:58
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
2 Các Vua 7:3-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1237 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/25/2020 21:5:0
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ga-la-ti 3:15-25
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 676 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 19:15:45
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:13-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1006 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 11:10:8
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  18 / 30  Tiếp  Cuối

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.