VietChristian
VietChristian
nghe.app

Thi-thiên 95:1-7
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 858 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 16:26:6
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Thi-thiên 116
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 740 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 1:10:3
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ga-la-ti 4:8-20
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 814 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 7:40:52
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Thi-thiên 139:1-12
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1280 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 8:21:17
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ga-la-ti 3:26-4:7
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 684 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 18:38:54
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:5; 2 Ti-mô-thê 3:14-15
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1024 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 15:12:58
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ga-la-ti 3:1-14
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1230 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 10:58:16
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
2 Các Vua 7:3-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1225 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 6:28:18
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ga-la-ti 3:15-25
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 663 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 10:23:22
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:13-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 994 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 6:28:1
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  18 / 30  Tiếp  Cuối

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.