VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Công-vụ các Sứ-đồ 28:1-10
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/10/2021; P: 10/15/2021; 62 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 11:56:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
E-xơ-ra 9:1-15
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/6/2021; P: 10/8/2021; 131 xem 2 lưu
Xem lần cuối 46.45 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
E-xơ-ra 8:15-36
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/19/2021; P: 9/20/2021; 118 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 6:47:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
E-xơ-ra 7:1-17
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/12/2021; P: 9/13/2021; 114 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 2:35:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
E-xơ-ra 6:1-22
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/5/2021; P: 9/7/2021; 122 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 20:27:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 29:13-16.
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:8/15/2021; P: 8/17/2021; 101 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 17:54:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
E-xơ-ra 4:1-24
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:8/8/2021; P: 8/10/2021; 138 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 1:57:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
E-xơ-ra 3:1-13
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:8/1/2021; P: 8/3/2021; 131 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 16:2:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
E-xơ-ra 1:1-11
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/25/2021; P: 7/28/2021; 102 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 21:44:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:10-24
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/18/2021; P: 7/22/2021; 148 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 21:41:54
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 7  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.