VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Ma-thi-ơ 21:1-11
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:4/5/2020; P: 4/8/2020; 116 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 14:27:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 9:1-40
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:2/23/2020; P: 2/26/2020; 246 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 10:26:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:1-17
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:2/9/2020; P: 2/14/2020; 285 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 22:21:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:13-21
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/26/2020; P: 1/29/2020; 259 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/26/2020 15:2:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 10:13-17
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/19/2020; P: 1/21/2020; 207 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/26/2020 15:43:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 2:1-7
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/12/2020; P: 1/15/2020; 317 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/26/2020 13:41:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:12-14
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/4/2006; 3813 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 2:24:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.