VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Xuất Ê-díp-tô Ký 14:1-31
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/13/2020; P: 9/18/2020; 99 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 5:1:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 5:18-24
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/6/2020; P: 9/9/2020; 194 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 5:23:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 20:1-11
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:8/30/2020; P: 9/5/2020; 178 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/22/2020 23:0:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 15
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:8/23/2020; P: 8/27/2020; 165 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 8:9:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:1-8
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:8/9/2020; P: 8/14/2020; 179 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 10:3:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:1-5
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:8/2/2020; P: 8/6/2020; 109 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/21/2020 4:17:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:26-39
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/26/2020; P: 7/31/2020; 127 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 9:58:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/19/2020; P: 7/21/2020; 228 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/23/2020 18:57:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:1-11
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/12/2020; P: 7/20/2020; 218 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 2:9:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:23-29
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/5/2020; P: 7/10/2020; 148 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/23/2020 6:23:52
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.