VietChristian
VietChristian
nghe.app
Mác 6:34
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:4/23/2023; P: 4/27/2023; 140 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/1/2023 3:17:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:23-33
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/9/2022; P: 10/12/2022; 253 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/1/2023 3:2:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:1-17
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/25/2022; P: 9/27/2022; 225 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/1/2023 21:45:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:1-21
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/4/2022; P: 9/8/2022; 255 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/1/2023 3:0:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-25
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:6/26/2022; P: 6/27/2022; 254 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/1/2023 2:55:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 127:1-5
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:6/19/2022; P: 6/22/2022; 245 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/1/2023 2:54:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 4:1-11
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:5/29/2022; P: 5/31/2022; 305 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/1/2023 2:53:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 2:1-11
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:5/15/2022; P: 5/18/2022; 231 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/1/2023 2:52:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-17
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:5/8/2022; P: 5/11/2022; 261 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/1/2023 2:52:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 24:1-15
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:3/20/2022; P: 3/28/2022; 223 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/1/2023 3:39:49
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.