VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 66:1-20
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:11/22/2020; P: 11/28/2020; 158 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/4/2020 7:44:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 4:21-24
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:11/15/2020; P: 11/17/2020; 117 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/3/2020 15:26:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 4:1-16
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:11/8/2020; P: 11/15/2020; 158 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/4/2020 8:28:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-14
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:11/1/2020; P: 11/5/2020; 130 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/3/2020 21:17:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:10-21
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/25/2020; P: 10/30/2020; 154 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/3/2020 15:5:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:1-13
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/11/2020; P: 10/17/2020; 197 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/3/2020 20:6:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-5
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/4/2020; P: 10/9/2020; 328 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/3/2020 16:59:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-20
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/27/2020; P: 10/4/2020; 151 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/2/2020 5:34:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 14:1-15
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/20/2020; P: 9/25/2020; 120 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/2/2020 18:13:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 14:1-31
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/13/2020; P: 9/18/2020; 129 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/2/2020 21:44:31
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.