VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Ê-sai 49:8-17
Minh Nguyên
C:5/13/2018; P: 5/14/2018; 496 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/14/2019 10:50:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:26-28; Sáng-thế Ký 2:18-24
Minh Nguyên
C:5/14/2017; P: 5/20/2017; 646 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/13/2019 9:58:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-9
Minh Nguyên
C:5/8/2016; P: 5/13/2016; 1202 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 7:56:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-24
Minh Nguyên
C:6/15/2014; 1433 xem 15 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 10:25:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 27:1-17
Minh Nguyên
C:5/11/2014; P: 5/15/2014; 1475 xem 14 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 6:26:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 27:1-17
Minh Nguyên
C:5/12/2013; 1707 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/15/2019 12:3:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 16:29-33
Minh Nguyên
C:5/13/2012; 2044 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/14/2019 5:34:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-9
Minh Nguyên
C:5/8/2010; 2557 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 4:20:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:10-31
Minh Nguyên
C:6/21/2009; 2966 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 13:38:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:21-33
Minh Nguyên
C:5/10/2009; 3514 xem 19 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 13:57:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.