VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Mác 10:13-16; Ma-thi-ơ 13:44-46; Ma-thi-ơ 16:26
Minh Nguyên
C:5/12/2019; P: 5/17/2019; 578 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 16:54:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 49:8-17
Minh Nguyên
C:5/13/2018; P: 5/14/2018; 642 xem 14 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 14:9:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:26-28; Sáng-thế Ký 2:18-24
Minh Nguyên
C:5/14/2017; P: 5/20/2017; 814 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 7:58:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-9
Minh Nguyên
C:5/8/2016; P: 5/13/2016; 1297 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/27/2019 12:55:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-24
Minh Nguyên
C:6/15/2014; 1567 xem 17 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 12:3:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 27:1-17
Minh Nguyên
C:5/11/2014; P: 5/15/2014; 1621 xem 17 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 14:54:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 27:1-17
Minh Nguyên
C:5/12/2013; 1860 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 19:49:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 16:29-33
Minh Nguyên
C:5/13/2012; 2190 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 21:31:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-9
Minh Nguyên
C:5/8/2010; 2663 xem 13 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 10:41:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:10-31
Minh Nguyên
C:6/21/2009; 3077 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 17:59:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.