VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Mác 10:13-16; Ma-thi-ơ 13:44-46; Ma-thi-ơ 16:26
Minh Nguyên
C:5/12/2019; P: 5/17/2019; 532 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 1:30:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 49:8-17
Minh Nguyên
C:5/13/2018; P: 5/14/2018; 618 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 20:13:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:26-28; Sáng-thế Ký 2:18-24
Minh Nguyên
C:5/14/2017; P: 5/20/2017; 798 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 1:14:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-9
Minh Nguyên
C:5/8/2016; P: 5/13/2016; 1286 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 5:5:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-24
Minh Nguyên
C:6/15/2014; 1548 xem 16 lưu
Xem lần cuối 10/7/2019 16:54:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 27:1-17
Minh Nguyên
C:5/11/2014; P: 5/15/2014; 1600 xem 17 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 21:44:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 27:1-17
Minh Nguyên
C:5/12/2013; 1830 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 5:1:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 16:29-33
Minh Nguyên
C:5/13/2012; 2165 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 22:39:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-9
Minh Nguyên
C:5/8/2010; 2650 xem 13 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 14:28:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:10-31
Minh Nguyên
C:6/21/2009; 3060 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/7/2019 12:52:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.