VietChristian
VietChristian
httl.org

Ê-sai 49:8-17
Minh Nguyên
C:5/13/2018; P: 5/14/2018; 517 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/15/2019 13:58:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:26-28; Sáng-thế Ký 2:18-24
Minh Nguyên
C:5/14/2017; P: 5/20/2017; 680 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/17/2019 22:2:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-9
Minh Nguyên
C:5/8/2016; P: 5/13/2016; 1223 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 18:25:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-24
Minh Nguyên
C:6/15/2014; 1452 xem 15 lưu
Xem lần cuối 4/21/2019 4:16:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 27:1-17
Minh Nguyên
C:5/11/2014; P: 5/15/2014; 1512 xem 14 lưu
Xem lần cuối 4/23/2019 21:57:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 27:1-17
Minh Nguyên
C:5/12/2013; 1732 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/23/2019 4:10:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 16:29-33
Minh Nguyên
C:5/13/2012; 2072 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/23/2019 14:48:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-9
Minh Nguyên
C:5/8/2010; 2571 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 20:9:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:10-31
Minh Nguyên
C:6/21/2009; 2987 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/23/2019 22:57:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:21-33
Minh Nguyên
C:5/10/2009; 3534 xem 19 lưu
Xem lần cuối 4/16/2019 13:20:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.