VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-phê-sô 5:15-17; Ga-la-ti 6:10
Minh Nguyên
C:5/10/2020; P: 5/16/2020; 411 xem 7 lưu
Xem lần cuối 18.20 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:13-16; Ma-thi-ơ 13:44-46; Ma-thi-ơ 16:26
Minh Nguyên
C:5/12/2019; P: 5/17/2019; 836 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/26/2021 6:52:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 49:8-17
Minh Nguyên
C:5/13/2018; P: 5/14/2018; 840 xem 14 lưu
Xem lần cuối 2/26/2021 6:52:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:26-28; Sáng-thế Ký 2:18-24
Minh Nguyên
C:5/14/2017; P: 5/20/2017; 1009 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/26/2021 6:52:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-9
Minh Nguyên
C:5/8/2016; P: 5/13/2016; 1455 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/26/2021 6:53:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-24
Minh Nguyên
C:6/15/2014; 1752 xem 17 lưu
Xem lần cuối 2/26/2021 6:53:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 27:1-17
Minh Nguyên
C:5/11/2014; P: 5/15/2014; 1813 xem 20 lưu
Xem lần cuối 2/26/2021 6:53:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 27:1-17
Minh Nguyên
C:5/12/2013; 2056 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2/26/2021 6:53:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 16:29-33
Minh Nguyên
C:5/13/2012; 2415 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/26/2021 6:53:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-9
Minh Nguyên
C:5/8/2010; 2832 xem 14 lưu
Xem lần cuối 2/26/2021 6:53:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.