VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
2 Ti-mô-thê 3:1-13
Minh Nguyên
C:5/9/2021; P: 5/13/2021; 930 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/28/2023 1:33:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-17; Ga-la-ti 6:10
Minh Nguyên
C:5/10/2020; P: 5/16/2020; 1115 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/23/2023 23:8:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:13-16; Ma-thi-ơ 13:44-46; Ma-thi-ơ 16:26
Minh Nguyên
C:5/12/2019; P: 5/17/2019; 1574 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/29/2023 0:6:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 49:8-17
Minh Nguyên
C:5/13/2018; P: 5/14/2018; 1452 xem 15 lưu
Xem lần cuối 11/23/2023 23:8:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:26-28; Sáng-thế Ký 2:18-24
Minh Nguyên
C:5/14/2017; P: 5/20/2017; 1626 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 9:24:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-9
Minh Nguyên
C:5/8/2016; P: 5/13/2016; 2079 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/23/2023 23:8:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-24
Minh Nguyên
C:6/15/2014; 2406 xem 18 lưu
Xem lần cuối 11/26/2023 2:21:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 27:1-17
Minh Nguyên
C:5/11/2014; P: 5/15/2014; 2432 xem 25 lưu
Xem lần cuối 11/29/2023 19:1:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 27:1-17
Minh Nguyên
C:5/12/2013; 2688 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/29/2023 11:44:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 16:29-33
Minh Nguyên
C:5/13/2012; 3100 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/29/2023 19:10:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.