VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ca-thương 3:1-23
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/17/2020; P: 5/20/2020; 285 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6.90 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 22:1
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/12/2020; P: 1/17/2020; 347 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/9/2020 16:5:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:2; Ê-phê-sô 2:8
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:11/24/2019; P: 11/27/2019; 384 xem
Xem lần cuối 8/8/2020 9:16:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:37-38
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/13/2019; P: 10/15/2019; 284 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 18:8:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:20-22
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/29/2019; P: 10/2/2019; 335 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 18:7:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:2
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:7/28/2019; P: 7/29/2019; 395 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/8/2020 19:14:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:5
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/19/2019; P: 5/25/2019; 373 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 18:0:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:17-19
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:3/24/2019; P: 3/26/2019; 510 xem 10 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 17:54:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/9/2018; P: 12/13/2018; 544 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 17:46:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:1-42
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:11/11/2018; P: 11/14/2018; 488 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 17:43:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.