VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Phi-e-rơ 2:17
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:3/8/2009; 1583 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 17:13:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-14
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/1/2009; 2345 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 23:10:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-55
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/7/2008; 2110 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/6/2021 4:4:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 116
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:11/9/2008; 2243 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 4:29:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:10
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/5/2008; 2431 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 3:12:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:09
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:8/31/2008; 2545 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 22:51:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-11
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:7/13/2008; 2481 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/10/2021 23:25:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/25/2008; 2289 xem
Xem lần cuối 1/17/2021 7:3:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:4/13/2008; 1934 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10.22 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:24-30
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:3/2/2008; 1974 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 7:30:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.