VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Xuất Ê-díp-tô Ký 15:26
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/24/2009; 1932 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/21/2021 18:43:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:37-38
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:4/26/2009; 1997 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/23/2021 9:36:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:17
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:3/8/2009; 1642 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/24/2021 11:20:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-14
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/1/2009; 2426 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/22/2021 11:16:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-55
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/7/2008; 2181 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/23/2021 6:22:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 116
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:11/9/2008; 2327 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/24/2021 19:12:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:10
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/5/2008; 2512 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/24/2021 2:5:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:09
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:8/31/2008; 2668 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/24/2021 10:29:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-11
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:7/13/2008; 2549 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/23/2021 17:45:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/25/2008; 2356 xem
Xem lần cuối 6/24/2021 15:50:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.