VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Ti-mô-thê 6:17-19
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:3/24/2019; P: 3/26/2019; 594 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 20:55:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/9/2018; P: 12/13/2018; 607 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/9/2021 9:49:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:1-42
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:11/11/2018; P: 11/14/2018; 534 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/12/2021 3:6:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/7/2018; 543 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/13/2021 3:9:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 13:0-16:0
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/2/2018; P: 9/6/2018; 690 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/11/2021 2:52:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:34-40
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:4/29/2018; P: 4/30/2018; 636 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 8:8:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:11-16
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/28/2018; P: 1/29/2018; 581 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/10/2021 7:33:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:46-47
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/17/2017; 528 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 13:44:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 11:1-13
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/1/2017; 755 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/2/2021 14:48:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:21-6:4
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/3/2017; P: 9/4/2017; 819 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/8/2021 22:36:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.