VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/7/2018; 482 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/12/2020 2:27:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 13:0-16:0
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/2/2018; P: 9/6/2018; 625 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/5/2020 21:8:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:34-40
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:4/29/2018; P: 4/30/2018; 571 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/30/2020 12:32:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:11-16
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/28/2018; P: 1/29/2018; 525 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/22/2020 1:30:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:46-47
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/17/2017; 465 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 0:49:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 11:1-13
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/1/2017; 690 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 15:45:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:21-6:4
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/3/2017; P: 9/4/2017; 755 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/22/2020 1:52:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:1-10
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:7/30/2017; 859 xem 13 lưu
Xem lần cuối 7/11/2020 4:42:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:19
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/28/2017; P: 6/3/2017; 704 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 13:25:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:4/23/2017; P: 4/24/2017; 421 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/11/2020 0:18:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.