VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 3:16
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/9/2018; P: 12/13/2018; 569 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 8:18:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:1-42
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:11/11/2018; P: 11/14/2018; 509 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 10:32:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/7/2018; 509 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 9:36:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 13:0-16:0
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/2/2018; P: 9/6/2018; 661 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 12:29:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:34-40
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:4/29/2018; P: 4/30/2018; 607 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 3:30:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:11-16
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/28/2018; P: 1/29/2018; 551 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/1/2020 17:3:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:46-47
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/17/2017; 498 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 7:49:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 11:1-13
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/1/2017; 723 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 2:56:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:21-6:4
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/3/2017; P: 9/4/2017; 789 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 9:4:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:1-10
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:7/30/2017; 891 xem 13 lưu
Xem lần cuối 10/11/2020 21:34:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.