VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Phi-líp 4:19
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/28/2017; P: 6/3/2017; 742 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/16/2020 14:42:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:4/23/2017; P: 4/24/2017; 466 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/12/2020 23:35:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:15-17
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/22/2017; P: 1/25/2017; 906 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 13:24:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/11/2016; P: 12/15/2016; 948 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/5/2020 6:58:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 5:11-19
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/23/2016; 1120 xem 16 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 13:35:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:41-47
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:7/31/2016; P: 8/2/2016; 1035 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/21/2020 23:46:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/29/2016; P: 5/30/2016; 1068 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/16/2020 23:19:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 18:2-7; Ê-sai 38:1-5
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:2/28/2016; P: 3/2/2016; 916 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/20/2020 0:54:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:19
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/24/2016; P: 1/26/2016; 1015 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/13/2020 19:22:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139:1-12
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/27/2015; P: 12/29/2015; 839 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/24/2020 9:19:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.