VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Ê-phê-sô 4:11-16
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/28/2018; P: 1/29/2018; 794 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/14/2022 13:34:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:46-47
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/17/2017; 734 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/13/2022 14:26:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 11:1-13
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/1/2017; 972 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/16/2022 21:52:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:21-6:4
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/3/2017; P: 9/4/2017; 1025 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/9/2022 17:28:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:1-10
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:7/30/2017; 1138 xem 13 lưu
Xem lần cuối 5/16/2022 7:54:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:19
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/28/2017; P: 6/3/2017; 978 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/16/2022 8:24:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:4/23/2017; P: 4/24/2017; 687 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/10/2022 16:20:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:15-17
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/22/2017; P: 1/25/2017; 1112 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/12/2022 23:38:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/11/2016; P: 12/15/2016; 1160 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/5/2022 23:9:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 5:11-19
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/23/2016; 1416 xem 18 lưu
Xem lần cuối 5/10/2022 15:44:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.