VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Ma-thi-ơ 6:9
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:4/23/2017; P: 4/24/2017; 449 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 10:19:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:15-17
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/22/2017; P: 1/25/2017; 884 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/11/2020 1:2:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/11/2016; P: 12/15/2016; 934 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/21/2020 12:30:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 5:11-19
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/23/2016; 1099 xem 16 lưu
Xem lần cuối 9/12/2020 12:46:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:41-47
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:7/31/2016; P: 8/2/2016; 1012 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 5:57:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/29/2016; P: 5/30/2016; 1054 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/14/2020 12:3:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 18:2-7; Ê-sai 38:1-5
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:2/28/2016; P: 3/2/2016; 892 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 20:39:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:19
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/24/2016; P: 1/26/2016; 1000 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/21/2020 7:56:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139:1-12
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/27/2015; P: 12/29/2015; 819 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 17:14:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/27/2015; P: 9/28/2015; 758 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 5:47:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.