VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Lu-ca 11:1-13
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/1/2017; 808 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/11/2021 19:1:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:21-6:4
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/3/2017; P: 9/4/2017; 882 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/11/2021 21:3:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:1-10
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:7/30/2017; 977 xem 13 lưu
Xem lần cuối 5/10/2021 11:17:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:19
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/28/2017; P: 6/3/2017; 829 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/11/2021 8:6:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:4/23/2017; P: 4/24/2017; 538 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/11/2021 20:23:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:15-17
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/22/2017; P: 1/25/2017; 970 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/4/2021 20:32:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/11/2016; P: 12/15/2016; 1015 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/11/2021 15:18:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 5:11-19
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/23/2016; 1211 xem 16 lưu
Xem lần cuối 5/11/2021 21:55:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:41-47
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:7/31/2016; P: 8/2/2016; 1104 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/11/2021 20:42:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/29/2016; P: 5/30/2016; 1142 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/11/2021 18:35:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.