VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/27/2015; P: 9/28/2015; 776 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/17/2020 7:45:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 17:24; Châm-ngôn 10:9; Châm-ngôn 22:13
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:8/23/2015; P: 8/27/2015; 1135 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/22/2020 1:11:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 11:28-30; Ê-sai 40:29-31; 2 Phi-e-rơ 2:24
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:8/2/2015; P: 8/7/2015; 1341 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/14/2020 2:59:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:10b
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/31/2015; P: 6/2/2015; 1270 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/24/2020 7:55:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 119:18; Giăng 14:26; Giăng 16:13; Ê-phê-sô 1:17-18
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:4/12/2015; P: 4/15/2015; 1345 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 19:52:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:16a
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:3/15/2015; P: 3/17/2015; 801 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/21/2020 19:20:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 1275 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 4:59:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/21/2014; P: 12/29/2014; 759 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/20/2020 20:0:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139:1-12
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:11/9/2014; P: 11/14/2014; 1325 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/16/2020 14:46:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/19/2014; P: 10/24/2014; 1287 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/11/2020 4:18:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.