VietChristian
VietChristian
mucsu.org
Công-vụ các Sứ-đồ 2:41-47
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:7/31/2016; P: 8/2/2016; 1284 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/2/2022 2:7:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/29/2016; P: 5/30/2016; 1329 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/28/2022 10:13:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 18:2-7; Ê-sai 38:1-5
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:2/28/2016; P: 3/2/2016; 1187 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/6/2022 18:37:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:19
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/24/2016; P: 1/26/2016; 1282 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/15/2022 22:57:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139:1-12
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/27/2015; P: 12/29/2015; 1073 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/10/2022 15:24:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/27/2015; P: 9/28/2015; 998 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/4/2022 3:7:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 17:24; Châm-ngôn 10:9; Châm-ngôn 22:13
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:8/23/2015; P: 8/27/2015; 1459 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/16/2022 22:22:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 11:28-30; Ê-sai 40:29-31; 2 Phi-e-rơ 2:24
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:8/2/2015; P: 8/7/2015; 1640 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/13/2022 12:36:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:10b
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/31/2015; P: 6/2/2015; 1546 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/12/2022 13:50:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 119:18; Giăng 14:26; Giăng 16:13; Ê-phê-sô 1:17-18
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:4/12/2015; P: 4/15/2015; 1711 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/9/2022 19:8:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.