VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/21/2014; P: 12/29/2014; 871 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/24/2021 4:52:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139:1-12
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:11/9/2014; P: 11/14/2014; 1406 xem 10 lưu
Xem lần cuối 6/24/2021 14:8:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/19/2014; P: 10/24/2014; 1384 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/24/2021 9:55:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:15-16
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/21/2014; 1164 xem 14 lưu
Xem lần cuối 6/23/2021 21:28:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 7:14
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:8/24/2014; 1173 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/23/2021 7:52:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 3:14-15
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/25/2014; 1087 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/17/2021 14:23:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 20:20-28
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:4/27/2014; 1208 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/24/2021 12:42:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 5:30
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:3/23/2014; 1009 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/24/2021 4:12:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 29:1-9
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:2/23/2014; 1398 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/23/2021 21:29:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 3:1-18
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/26/2014; 1249 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/24/2021 6:33:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.