VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/19/2014; P: 10/24/2014; 1306 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 1:50:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:15-16
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/21/2014; 1098 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 18:30:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 7:14
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:8/24/2014; 1087 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 4:48:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 3:14-15
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/25/2014; 1029 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 22:18:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 20:20-28
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:4/27/2014; 1114 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 14:35:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 5:30
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:3/23/2014; 950 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 19:55:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 29:1-9
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:2/23/2014; 1290 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 1:26:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 3:1-18
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/26/2014; 1171 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/13/2021 5:47:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:2
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:11/24/2013; 1140 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/3/2021 13:53:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:6-10; 1 Ti-mô-thê 6:17-19
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/15/2013; 1823 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/10/2021 18:27:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.