VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Hê-bơ-rơ 11:15-16
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/21/2014; 1063 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/3/2020 13:57:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 7:14
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:8/24/2014; 1055 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 9:24:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 3:14-15
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/25/2014; 1000 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/4/2020 15:1:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 20:20-28
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:4/27/2014; 1085 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 3:57:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 5:30
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:3/23/2014; 923 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 11:46:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 29:1-9
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:2/23/2014; 1262 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 7:6:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 3:1-18
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/26/2014; 1139 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 9:36:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:2
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:11/24/2013; 1107 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 9:19:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:6-10; 1 Ti-mô-thê 6:17-19
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/15/2013; 1797 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/8/2020 18:55:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:19-27
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:7/28/2013; 1452 xem
Xem lần cuối 10/13/2020 15:7:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.