VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Ti-mô-thê 3:14-15
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/25/2014; 969 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/1/2020 14:29:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 20:20-28
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:4/27/2014; 1050 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 18:7:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 5:30
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:3/23/2014; 902 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 22:59:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 29:1-9
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:2/23/2014; 1230 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/6/2020 23:22:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 3:1-18
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/26/2014; 1113 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 6:6:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:2
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:11/24/2013; 1084 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/11/2020 5:9:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:6-10; 1 Ti-mô-thê 6:17-19
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/15/2013; 1773 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/12/2020 1:49:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:19-27
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:7/28/2013; 1421 xem
Xem lần cuối 6/30/2020 1:17:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:1-12
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:6/9/2013; 1323 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/22/2020 6:23:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:6-10
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:3/3/2013; 981 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 0:32:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.