VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Mác 4:1-23
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:4/29/2012; 1232 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/13/2020 3:4:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:25-37
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:2/26/2012; 1355 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/12/2020 13:29:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:37-40
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/29/2012; 1202 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/19/2020 16:50:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/18/2011; 1079 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 20:8:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-8
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:11/20/2011; 1478 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/10/2020 7:13:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:8/21/2011; 1364 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/14/2020 23:10:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/29/2011; 3460 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/13/2020 21:50:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:19-27
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/1/2011; 1613 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/13/2020 1:59:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:1-30
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:3/13/2011; 1534 xem
Xem lần cuối 11/13/2020 1:3:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-18
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/9/2011; 1969 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 10:54:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.