VietChristian
VietChristian
nghe.app
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-15
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/21/2012; 1252 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/1/2022 7:48:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:15; Ê-phê-sô 4:29-32
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/23/2012; 1640 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/10/2022 17:55:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:15; Ê-phê-sô 4:29-32
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:8/26/2012; 1399 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/14/2022 23:1:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 9:24-27
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:7/29/2012; 1374 xem 18 lưu
Xem lần cuối 5/9/2022 1:20:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:17-21
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/27/2012; 1511 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/14/2022 22:7:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:1-23
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:4/29/2012; 1490 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/14/2022 5:27:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:25-37
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:2/26/2012; 1591 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/16/2022 15:56:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:37-40
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/29/2012; 1416 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/13/2022 15:0:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/18/2011; 1333 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/12/2022 8:47:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-8
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:11/20/2011; 1685 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/15/2022 17:32:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.