VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/5/2010; 1648 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/29/2020 6:6:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-8
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:11/7/2010; 1536 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 12:55:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/3/2010; 1402 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 2:55:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:22-4:6
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/5/2010; 1535 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/29/2020 15:46:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:5-15
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:8/15/2010; 1884 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 13:58:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:7/25/2010; 1957 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 12:56:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:6/13/2010; 1697 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/2/2020 12:11:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 22:1
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/16/2010; 1530 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 3:10:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:16
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:4/11/2010; 1490 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 12:56:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/31/2010; 1854 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 3:18:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.