VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Rô-ma 12:1-8
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:11/7/2010; 1518 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 18:22:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/3/2010; 1369 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 15:40:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:22-4:6
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/5/2010; 1513 xem 1 lưu
Xem lần cuối 14.93 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:5-15
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:8/15/2010; 1859 xem 3 lưu
Xem lần cuối 13.07 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:7/25/2010; 1930 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 11:51:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:6/13/2010; 1669 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/11/2020 4:7:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 22:1
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/16/2010; 1498 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/8/2020 16:23:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:16
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:4/11/2010; 1464 xem
Xem lần cuối 9/12/2020 17:33:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/31/2010; 1823 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 9:10:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40:30-31
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/27/2009; 1591 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 2:17:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.