VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Gia-cơ 1:19-27
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/1/2011; 1696 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/13/2021 21:1:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:1-30
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:3/13/2011; 1615 xem
Xem lần cuối 6/19/2021 22:24:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-18
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/9/2011; 2089 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/17/2021 18:47:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/5/2010; 1726 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/15/2021 14:42:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-8
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:11/7/2010; 1633 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/20/2021 9:39:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/3/2010; 1468 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/17/2021 20:1:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:22-4:6
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/5/2010; 1630 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/18/2021 18:34:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:5-15
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:8/15/2010; 1968 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/19/2021 20:31:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:7/25/2010; 2093 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/17/2021 18:45:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:6/13/2010; 1784 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/17/2021 10:22:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.