VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-sai 40:30-31
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/27/2009; 1597 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 10:51:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:11/29/2009; 1624 xem
Xem lần cuối 10/15/2020 7:47:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:11
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/25/2009; 1506 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/18/2020 4:9:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 28:13
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/27/2009; 1804 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 2:3:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139:1-12
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:8/30/2009; 1816 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 5:28:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 34:4
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:8/2/2009; 1939 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 17:47:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 104:25; Thi-thiên 104:27-28
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:6/7/2009; 2204 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 16:13:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 15:26
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/24/2009; 1809 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 22:42:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:37-38
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:4/26/2009; 1891 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 23:4:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:17
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:3/8/2009; 1560 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/18/2020 1:30:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.