VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Rô-ma 5:11
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/25/2009; 1473 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/12/2020 1:18:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 28:13
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/27/2009; 1775 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 22:44:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139:1-12
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:8/30/2009; 1784 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 23:15:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 34:4
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:8/2/2009; 1899 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/11/2020 4:13:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 104:25; Thi-thiên 104:27-28
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:6/7/2009; 2169 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 18:8:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 15:26
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/24/2009; 1774 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 3:28:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:37-38
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:4/26/2009; 1856 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 7:5:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:17
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:3/8/2009; 1524 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/22/2020 1:48:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-14
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/1/2009; 2288 xem
Xem lần cuối 7/10/2020 14:38:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-55
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/7/2008; 2061 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/11/2020 9:39:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.