VietChristian
VietChristian
svtk.net
1 Phi-e-rơ 4:7-11
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/23/2022; P: 1/28/2022; 281 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/13/2022 4:15:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:10-15
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:8/1/2021; P: 8/4/2021; 402 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/15/2022 21:39:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:23​-27
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:4/25/2021; P: 5/1/2021; 433 xem 10 lưu
Xem lần cuối 5/15/2022 22:51:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 3:5-7
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:2/21/2021; P: 2/23/2021; 463 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/12/2022 6:55:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/13/2020; P: 12/18/2020; 474 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/13/2022 12:20:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/11/2020; P: 10/17/2020; 418 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/15/2022 11:10:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 7:14
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:8/9/2020; P: 8/14/2020; 739 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/15/2022 21:58:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ca-thương 3:1-23
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/17/2020; P: 5/20/2020; 699 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/15/2022 21:50:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 22:1
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/12/2020; P: 1/17/2020; 749 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/13/2022 1:59:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:2; Ê-phê-sô 2:8
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:11/24/2019; P: 11/27/2019; 902 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/15/2022 21:20:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.