VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Ca-thương 3:1-23
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/17/2020; P: 5/20/2020; 224 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 16:41:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 22:1
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/12/2020; P: 1/17/2020; 316 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 22:21:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:2; Ê-phê-sô 2:8
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:11/24/2019; P: 11/27/2019; 356 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 22:50:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:37-38
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/13/2019; P: 10/15/2019; 261 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 7:46:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:20-22
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/29/2019; P: 10/2/2019; 312 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 18:19:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:2
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:7/28/2019; P: 7/29/2019; 366 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 20:18:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:5
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/19/2019; P: 5/25/2019; 347 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 20:18:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:17-19
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:3/24/2019; P: 3/26/2019; 478 xem 10 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 4:48:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/9/2018; P: 12/13/2018; 522 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 16:46:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:1-42
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:11/11/2018; P: 11/14/2018; 466 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 4:48:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.