VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Rô-ma 12:2
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:7/28/2019; P: 7/29/2019; 223 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 7:16:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:5
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/19/2019; P: 5/25/2019; 220 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/14/2019 17:36:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:17-19
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:3/24/2019; P: 3/26/2019; 336 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/15/2019 13:19:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/9/2018; P: 12/13/2018; 376 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/13/2019 3:33:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:1-42
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:11/11/2018; P: 11/14/2018; 285 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/10/2019 19:29:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/7/2018; 315 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/8/2019 0:44:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 13:0-16:0
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/2/2018; P: 9/6/2018; 477 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/11/2019 10:5:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:34-40
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:4/29/2018; P: 4/30/2018; 470 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/15/2019 8:48:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:11-16
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/28/2018; P: 1/29/2018; 459 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/8/2019 9:28:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:46-47
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/17/2017; 364 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 13:39:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.