VietChristian
VietChristian
httl.org

Giăng 3:16
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/9/2018; P: 12/13/2018; 305 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 13:32:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:1-42
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:11/11/2018; P: 11/14/2018; 205 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/15/2019 15:33:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/7/2018; 246 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/13/2019 9:39:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 13:0-16:0
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/2/2018; P: 9/6/2018; 412 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/15/2019 8:46:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:34-40
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:4/29/2018; P: 4/30/2018; 397 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/11/2019 0:38:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:11-16
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/28/2018; P: 1/29/2018; 414 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/14/2019 2:1:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:46-47
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/17/2017; 298 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/13/2019 16:47:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 11:1-13
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/1/2017; 519 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/15/2019 10:33:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:21-6:4
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/3/2017; P: 9/4/2017; 585 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/13/2019 2:3:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:1-10
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:7/30/2017; 716 xem 13 lưu
Xem lần cuối 2/15/2019 9:16:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 10  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.