VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 23
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/11/2020; P: 10/17/2020; 76 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/21/2020 13:55:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 7:14
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:8/9/2020; P: 8/14/2020; 335 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/24/2020 9:57:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ca-thương 3:1-23
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/17/2020; P: 5/20/2020; 340 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/22/2020 3:9:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 22:1
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/12/2020; P: 1/17/2020; 401 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 15:56:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:2; Ê-phê-sô 2:8
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:11/24/2019; P: 11/27/2019; 452 xem
Xem lần cuối 11/23/2020 19:39:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:37-38
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/13/2019; P: 10/15/2019; 319 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/19/2020 8:24:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:20-22
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/29/2019; P: 10/2/2019; 374 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/19/2020 8:22:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:2
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:7/28/2019; P: 7/29/2019; 441 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/17/2020 3:32:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:5
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/19/2019; P: 5/25/2019; 416 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/17/2020 3:29:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:17-19
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:3/24/2019; P: 3/26/2019; 566 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/22/2020 2:11:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.