VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Ma-thi-ơ 16:15-18
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/7/2009; 887 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/9/2020 19:45:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 3:13-14
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/6/2009; 822 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/11/2020 22:39:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:10-30
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:5/10/2009; 1463 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/24/2020 18:42:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:3-11
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:4/5/2009; 1264 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/21/2020 16:27:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 20:25-28
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/29/2009; 1024 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/10/2020 0:51:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 6:11-12
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/15/2009; 1028 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/13/2020 0:9:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 4:1-2
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/8/2009; 1248 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/11/2020 22:39:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 1:20
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/1/2009; 1212 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/24/2020 22:51:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-3
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:2/22/2009; 1108 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/10/2020 9:26:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 10:8-17
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:2/15/2009; 1228 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/20/2020 23:34:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  12 / 20  Tiếp  Cuối

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.