VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 8:3-6; Sáng-thế Ký 1:28
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:4/2/2017; P: 4/4/2017; 664 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/18/2020 21:56:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:17-29
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 514 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 20:9:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:11-15
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/19/2017; P: 3/22/2017; 581 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 16:42:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:1-20
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/12/2017; P: 3/13/2017; 642 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 22:46:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:31-32
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/5/2017; P: 3/7/2017; 628 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 20:21:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-8
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:2/26/2017; P: 2/27/2017; 555 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 21:48:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 75:6-7
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:2/19/2017; P: 2/20/2017; 621 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 7:40:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-8
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:2/12/2017; P: 2/13/2017; 462 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 2:12:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-8
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:2/5/2017; P: 2/11/2017; 690 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 21:49:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-8
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/29/2017; P: 2/10/2017; 693 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 17:27:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 20  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.