VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Thi-thiên 8:3-6; Sáng-thế Ký 1:28
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:4/2/2017; P: 4/4/2017; 614 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/1/2020 1:54:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:17-29
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 472 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/16/2020 16:32:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:11-15
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/19/2017; P: 3/22/2017; 538 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 0:41:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:1-20
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/12/2017; P: 3/13/2017; 591 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/23/2020 7:59:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:31-32
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/5/2017; P: 3/7/2017; 587 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 12:40:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-8
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:2/26/2017; P: 2/27/2017; 515 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/8/2020 6:48:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 75:6-7
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:2/19/2017; P: 2/20/2017; 572 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/9/2020 7:40:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-8
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:2/12/2017; P: 2/13/2017; 423 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/31/2020 23:13:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-8
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:2/5/2017; P: 2/11/2017; 651 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/1/2020 14:18:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-8
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/29/2017; P: 2/10/2017; 654 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 21:4:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 20  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.