VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Ma-thi-ơ 7:24-27
Mục Sư Phan Trần Dũng
C:1/27/2013; 1289 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/21/2019 23:40:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 17:10-12
Mục Sư Phan Trần Dũng
C:8/28/2011; 1595 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/23/2019 7:51:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:8-11
Mục Sư Phan Trần Dũng
C:9/23/2007; 2333 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/18/2019 18:3:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.