VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 26:6-13; Mác 14:3-9; Giăng 12:1-8
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 933 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/23/2020 3:10:18
Đọc  Chia sẻ
Giăng 12:1-11
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1778 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 2:16:28
Đọc  Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-4
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1269 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/28/2020 2:40:0
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 10:13- 21
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1136 xem
Xem lần cuối 9/23/2020 23:41:19
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:10-20
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1371 xem
Xem lần cuối 9/22/2020 22:23:36
Đọc  Chia sẻ
Cô-lô-se 1:9-14
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1502 xem
Xem lần cuối 9/19/2020 17:24:58
Đọc  Chia sẻ
Gióp 1:1-22
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1855 xem
Xem lần cuối 9/23/2020 23:41:51
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1770 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/28/2020 2:42:23
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 2044 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 16:42:1
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 3:1-12
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 872 xem
Xem lần cuối 9/15/2020 6:34:28
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.