VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Ma-thi-ơ 26:6-13; Mác 14:3-9; Giăng 12:1-8
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 885 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 15:3:21
Đọc  Chia sẻ
Giăng 12:1-11
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1736 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 14:49:25
Đọc  Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-4
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1237 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/20/2020 5:26:18
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 10:13- 21
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1107 xem
Xem lần cuối 1/26/2020 4:46:47
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:10-20
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1349 xem
Xem lần cuối 1/26/2020 12:2:30
Đọc  Chia sẻ
Cô-lô-se 1:9-14
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1467 xem
Xem lần cuối 1/23/2020 18:4:45
Đọc  Chia sẻ
Gióp 1:1-22
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1822 xem
Xem lần cuối 1/12/2020 22:42:29
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1759 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/30/2019 1:32:8
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 2031 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/7/2020 0:31:26
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 3:1-12
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 828 xem
Xem lần cuối 1/27/2020 2:46:57
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.