VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Giăng 4:9; Giăng 13:35; 1 Giăng 3:18
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/17/2019; 67 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 4:42:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:13
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/15/2019; 127 xem 2 lưu
Xem lần cuối 58.93 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:15
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/14/2019; 174 xem 4 lưu
Xem lần cuối 36.82 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/9/2019; P: 2/10/2019; 177 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 5:29:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:7
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/3/2019; P: 2/7/2019; 269 xem 3 lưu
Xem lần cuối 44.00 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 51:10
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 151 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5.18 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 128:2
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:1/27/2019; 279 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 12:33:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 127
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:1/20/2019; P: 1/23/2019; 184 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 11:3:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 11:1
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:1/20/2019; P: 1/23/2019; 164 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 17:12:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:8; Ca-thương 3:23
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:1/18/2019; 304 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 11:3:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 29  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.