VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 9:20-22; Ma-thi-ơ 9:27-30
Mục Sư Nguyễn Minh Hải
C:9/11/2016; 582 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 17:45:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:16-17
Mục Sư Nguyễn Minh Hải
C:12/7/2014; P: 12/8/2014; 949 xem 13 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 20:44:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 8:26-40
Mục Sư Nguyễn Minh Hải
C:1/19/2014; 1045 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 4:35:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 1
Mục Sư Nguyễn Minh Hải
C:3/17/2013; 964 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 1:59:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 1:12-18
Mục Sư Nguyễn Minh Hải
C:4/4/2010; 2368 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 17:34:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.