VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

1 Cô-rinh-tô 13:13
Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn
C:11/26/2017; P: 1/8/2018; 364 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 20:6:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:9
Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn
C:10/30/2016; P: 11/3/2016; 610 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/6/2019 12:14:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:1-12
Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn
C:5/29/2016; P: 7/29/2016; 942 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 7:39:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13
Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn
C:2/21/2016; P: 4/26/2016; 656 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 14:56:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 18:18-35
Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn
C:6/8/2014; P: 8/17/2014; 1016 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 21:55:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:1-18
Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn
C:4/20/2014; 741 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/15/2019 20:24:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:17-39
Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn
C:1/6/2013; 553 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 6:28:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:10-13
Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn
C:7/29/2012; 507 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 0:20:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 10:19-25
Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn
C:11/20/2011; 870 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/13/2019 21:54:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 10:19-25
Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn
C:10/30/2011; 965 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 21:8:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.