VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Winter Photo

Ba Điều Còn Lại

1 Cô-rinh-tô 13:13
Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn
C:11/26/2017; P: 1/8/2018; 297 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 16:42:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Được Cứu Bởi Ân Điển, Được Phục Vụ Bởi Ân Điển

2 Ti-mô-thê 1:9
Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn
C:10/30/2016; P: 11/3/2016; 571 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/25/2018 6:41:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Vui Mừng Trong Thử Thách

Gia-cơ 1:1-12
Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn
C:5/29/2016; P: 7/29/2016; 866 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 16:40:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sự Ban Cho Lớn Nhất

1 Cô-rinh-tô 13
Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn
C:2/21/2016; P: 4/26/2016; 585 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 9:12:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Tập Thói Quen Tha Thứ

Tập Thói Quen Tha Thứ

Ma-thi-ơ 18:18-35
Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn
C:6/8/2014; P: 8/17/2014; 935 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 0:32:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Tập Thói Quen Hy Vọng

Tập Thói Quen Hy Vọng

Giăng 20:1-18
Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn
C:4/20/2014; 668 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 20:59:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Thói Quen Hy Vọng

Rô-ma 8:17-39
Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn
C:1/6/2013; 495 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 11:32:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tập Thói Quen Cho

2 Cô-rinh-tô 9:10-13
Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn
C:7/29/2012; 465 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 14:25:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thói Quen Thờ Phượng

Thói Quen Thờ Phượng

Hê-bơ-rơ 10:19-25
Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn
C:11/20/2011; 802 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 4:57:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thói Quen Thờ Phượng

Thói Quen Thờ Phượng

Hê-bơ-rơ 10:19-25
Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn
C:10/30/2011; 887 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 12:52:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.