VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 5:9-12
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:6/9/2019; P: 6/14/2019; 420 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/12/2020 16:2:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:4/28/2019; 401 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/11/2020 5:57:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:2/24/2019; P: 3/1/2019; 537 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/11/2020 16:14:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-9
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:12/2/2018; P: 12/3/2018; 513 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/12/2020 6:4:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:31-38
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:11/18/2018; 452 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/12/2020 6:26:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:35-41
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:10/14/2018; 307 xem
Xem lần cuối 8/7/2020 8:12:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:7/22/2018; 576 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 14:10:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:1-13
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:5/27/2018; 787 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/13/2020 1:7:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 1
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:2/25/2018; 465 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 11:4:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:12-16
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:12/31/2017; P: 1/1/2018; 730 xem 11 lưu
Xem lần cuối 8/11/2020 6:0:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.