VietChristian
VietChristian
httl.org

Phi-líp 4:4-9
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:12/2/2018; P: 12/3/2018; 270 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 3:11:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:31-38
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:11/18/2018; 240 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 9:39:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:35-41
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:10/14/2018; 126 xem
Xem lần cuối 2/15/2019 13:58:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:7/22/2018; 337 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 10:43:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:1-13
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:5/27/2018; 559 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/15/2019 4:35:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 1
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:2/25/2018; 292 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/14/2019 9:20:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:12-16
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:12/31/2017; P: 1/1/2018; 517 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/9/2019 2:11:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-9
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:9/24/2017; 448 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/11/2019 14:3:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:21-33
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:6/25/2017; P: 6/27/2017; 560 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 11:53:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:4/30/2017; P: 5/1/2017; 539 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 8:44:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.