VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Ma-thi-ơ 5:9-12
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:6/9/2019; P: 6/14/2019; 659 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 1:23:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:4/28/2019; 682 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 1:20:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:2/24/2019; P: 3/1/2019; 778 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 1:16:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-9
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:12/2/2018; P: 12/3/2018; 737 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 1:12:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:31-38
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:11/18/2018; 673 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 1:11:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:35-41
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:10/14/2018; 534 xem
Xem lần cuối 10/24/2021 5:17:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:7/22/2018; 808 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 1:7:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:1-13
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:5/27/2018; 1083 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 1:4:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 1
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:2/25/2018; 714 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 1:1:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:12-16
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:12/31/2017; P: 1/1/2018; 977 xem 13 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 0:59:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.