VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Ma-thi-ơ 6:06
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:8/26/2012; 3328 xem 31 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 4:57:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:12-13
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:8/19/2012; 1156 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 4:57:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:5
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:5/13/2012; 1695 xem 16 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 4:52:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:1-16
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:1/22/2012; 1439 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 4:47:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-3; Rô-ma 12:9-18
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:1/1/2012; 1669 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 4:45:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:1-48
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:9/18/2011; 1408 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/23/2021 0:53:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 32:1-11
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:7/24/2011; 1268 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 4:41:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:23-27
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:6/5/2011; 1308 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/23/2021 1:29:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:1–28
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:5/8/2011; 1463 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 4:39:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 6:16; Giê-rê-mi 7:23; Giê-rê-mi 8:7; Giê-rê-mi 10:2; Giê-rê-mi 29:11
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:1/30/2011; 1505 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 5:7:1
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.