VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Cầu Nguyện Có Hiệu Quả

Ma-thi-ơ 6:06
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:8/26/2012; 3003 xem 24 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 4:37:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Thực Hành Sự Cứu Rỗi

Phi-líp 2:12-13
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:8/19/2012; 980 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/25/2018 5:47:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đức Tin Chân Thành

2 Ti-mô-thê 1:5
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:5/13/2012; 1472 xem 14 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 18:35:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bước Đi Trong Ân Điển

Cô-lô-se 3:1-16
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:1/22/2012; 1225 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 23:27:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Được Biến Hóa Nhờ Tâm Trí Đổi Mới

Rô-ma 12:1-3; Rô-ma 12:9-18
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:1/1/2012; 1451 xem 13 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 10:2:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nhận lãnh báp-tem bằng Đức Thánh Linh

Công-vụ các Sứ-đồ 10:1-48
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:9/18/2011; 1219 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 2:21:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Phước Của Người Được Tha Tội

Thi-thiên 32:1-11
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:7/24/2011; 1056 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/7/2018 3:53:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ngày không còn thắc mắc

Giăng 16:23-27
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:6/5/2011; 1130 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 13:50:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ảnh Hưởng của Người Mẹ

1 Sa-mu-ên 1:1–28
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:5/8/2011; 1213 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 10:4:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nếp sống mới trong văn hóa mới

Giê-rê-mi 6:16; Giê-rê-mi 7:23; Giê-rê-mi 8:7; Giê-rê-mi 10:2; Giê-rê-mi 29:11
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:1/30/2011; 1266 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 9:54:44
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.