VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 6:06
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:8/26/2012; 3024 xem 24 lưu
Xem lần cuối 2/12/2019 3:51:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:12-13
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:8/19/2012; 992 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 18:10:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:5
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:5/13/2012; 1492 xem 14 lưu
Xem lần cuối 2/13/2019 15:46:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:1-16
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:1/22/2012; 1245 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 21:46:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-3; Rô-ma 12:9-18
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:1/1/2012; 1472 xem 13 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 23:54:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:1-48
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:9/18/2011; 1234 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/15/2019 4:48:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 32:1-11
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:7/24/2011; 1071 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/10/2019 10:51:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:23-27
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:6/5/2011; 1151 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 9:11:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:1–28
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:5/8/2011; 1228 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 1:17:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 6:16; Giê-rê-mi 7:23; Giê-rê-mi 8:7; Giê-rê-mi 10:2; Giê-rê-mi 29:11
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:1/30/2011; 1304 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 7:1:17
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.