VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Ma-thi-ơ 6:06
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:8/26/2012; 3071 xem 24 lưu
Xem lần cuối 4/23/2019 22:33:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:12-13
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:8/19/2012; 1005 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/14/2019 17:12:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:5
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:5/13/2012; 1508 xem 14 lưu
Xem lần cuối 4/21/2019 3:13:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:1-16
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:1/22/2012; 1266 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/24/2019 4:37:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-3; Rô-ma 12:9-18
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:1/1/2012; 1480 xem 13 lưu
Xem lần cuối 4/17/2019 23:16:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:1-48
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:9/18/2011; 1250 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4/15/2019 11:49:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 32:1-11
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:7/24/2011; 1089 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/22/2019 11:49:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:23-27
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:6/5/2011; 1166 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/22/2019 17:24:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:1–28
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:5/8/2011; 1240 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/10/2019 12:24:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 6:16; Giê-rê-mi 7:23; Giê-rê-mi 8:7; Giê-rê-mi 10:2; Giê-rê-mi 29:11
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:1/30/2011; 1322 xem 12 lưu
Xem lần cuối 4/18/2019 19:17:45
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.