VietChristian
VietChristian
svtk.net

Rô-ma 10:13
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:2/16/2020; P: 2/17/2020; 114 xem 1 lưu
Xem lần cuối 36.36 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:4-9
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/16/2020; 131 xem 2 lưu
Xem lần cuối 40.58 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:1-17
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:2/9/2020; P: 2/14/2020; 203 xem 3 lưu
Xem lần cuối 54.79 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:12-20
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/9/2020; P: 2/10/2020; 322 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 11:49:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 133:1-3; 1 Giăng 1:1-4
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/16/2020; 73 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 12:47:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:3-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/2/2020; P: 2/4/2020; 430 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 10:11:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:25-34
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:2/9/2020; P: 2/10/2020; 228 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 12:22:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 11:18-32
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/9/2020; 252 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 8:10:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 118:15-21
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/5/2020; P: 2/17/2020; 23 xem
Xem lần cuối 2/18/2020 13:27:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:34-40
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2019; P: 1/10/2020; 875 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 6:0:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 948  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.