VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Châm-ngôn 1:1-11; Truyền-đạo 1:1-11,16-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/10/2021; P: 1/14/2021; 60 xem 2 lưu
Xem lần cuối 27.19 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 37:1-5
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/3/2021; P: 1/11/2021; 146 xem 2 lưu
Xem lần cuối 26.52 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/3/2020; P: 1/9/2021; 208 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 7:59:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 5:2-15
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/10/2021; P: 1/14/2021; 33 xem 2 lưu
Xem lần cuối 29.97 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-15
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/10/2021; P: 1/14/2021; 29 xem 2 lưu
Xem lần cuối 32.09 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 47
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/8/2020; P: 1/7/2021; 176 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 1:17:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:15-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/10/2020; P: 1/14/2021; 21 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 9:21:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 21:5-8
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/3/2020; P: 1/5/2021; 176 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 19:17:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 1:1-11; Truyền-đạo 1:1-11,16-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/3/2021; P: 1/5/2021; 182 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 0:39:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:38
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:1/3/2021; P: 1/7/2021; 140 xem 3 lưu
Xem lần cuối 28.52 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1003  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.