VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Gương Mẫu Tuyệt Hảo

1 Cô-rinh-tô 10:32
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:7/13/2018; 282 xem 3 lưu
Xem lần cuối 58.25 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Bài Học Từ Đời Sống Của Đa-ni-ên

Bài Học Từ Đời Sống Của Đa-ni-ên

Đa-ni-ên 6:1-10
Mục Sư Phan Minh Hội
C:7/8/2018; P: 7/9/2018; 333 xem 7 lưu
Xem lần cuối 18.62 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ngước Nhìn Lên Núi

Ngước Nhìn Lên Núi

Thi-thiên 121
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/8/2018; 364 xem 6 lưu
Xem lần cuối 18.37 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Nền Là Đấng Christ

1 Cô-rinh-tô 3:11
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:7/8/2018; P: 7/11/2018; 176 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/16/2018 6:15:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Không Có Đức Tin Sao?

Mác 4:35-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/8/2018; P: 7/9/2018; 225 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11.87 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Từ Phụ

Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/17/2018; P: 6/20/2018; 749 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/15/2018 22:48:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Sống Trong Giao Ước

Hê-bơ-rơ 8:0-10:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/3/2018; P: 7/5/2018; 293 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/16/2018 0:14:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ghét

Ghét

Châm-ngôn 6:16-19
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/1/2018; P: 7/3/2018; 338 xem 5 lưu
Xem lần cuối 52.60 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Biết Và Nối Kết Với Cha Thiên Thượng - Đức Chúa Trời Thánh Khiết

Biết Và Nối Kết Với Cha Thiên Thượng - Đức Chúa Trời Thánh Khiết

1 Phi-e-rơ 1:15-16; Hê-bơ-rơ 12:14; Rô-ma 6:12-16
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:7/1/2018; P: 7/10/2018; 154 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/16/2018 4:50:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Sự Cầu Nguyện Chuyển Dời

Mác 11:12-14,20-25
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/8/2018; 201 xem 2 lưu
Xem lần cuối 31.59 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 842  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng | Filter mới