VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 5:33-37
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:2/21/2021; P: 2/25/2021; 243 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/2/2021 9:47:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:18-32
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/28/2021; P: 3/1/2021; 47 xem 1 lưu
Xem lần cuối 38.12 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-6,40-41
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/28/2021; P: 3/1/2021; 37 xem
Xem lần cuối 3/2/2021 15:3:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 7:10-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/14/2021; P: 2/22/2021; 248 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/2/2021 13:9:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 12:32
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/21/2021; P: 2/28/2021; 47 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/2/2021 13:56:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:7-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/28/2020; P: 3/1/2021; 23 xem
Xem lần cuối 37.92 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 3:5-7
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:2/21/2021; P: 2/23/2021; 148 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/2/2021 6:35:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:3-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/14/2021; P: 2/17/2021; 273 xem 9 lưu
Xem lần cuối 49.10 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 4:16,20
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:2/28/2021; P: 3/1/2021; 19 xem
Xem lần cuối 3/2/2021 11:31:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 20:1-9
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:2/21/2021; P: 2/28/2021; 36 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/2/2021 8:23:43
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1010  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.