VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 1:23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/8/2019; P: 12/12/2019; 210 xem 6 lưu
Xem lần cuối 13.22 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/1/2019; P: 12/4/2019; 457 xem 4 lưu
Xem lần cuối 13.22 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 12:1-7; Ma-thi-ơ 6:19-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/8/2019; P: 12/13/2019; 80 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8.55 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:8-10; 1 Phi-e-rơ 3:18-20
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/1/2019; P: 12/12/2019; 107 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/15/2019 20:1:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:15-16
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/8/2019; P: 12/12/2019; 88 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/15/2019 19:47:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:43-51
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/8/2019; P: 12/10/2019; 146 xem 2 lưu
Xem lần cuối 29.14 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:20-21
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:12/8/2019; P: 12/9/2019; 146 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/15/2019 15:13:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:6
Mục Sư Lâm Bảo Nhơn
C:12/8/2019; P: 12/9/2019; 134 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/15/2019 16:23:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-14
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/1/2019; P: 12/2/2019; 288 xem 1 lưu
Xem lần cuối 32.25 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 3:8-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/17/2019; P: 11/21/2019; 506 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/15/2019 16:15:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 938  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.