VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 100
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/22/2020; P: 11/26/2020; 299 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/2/2020 23:2:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-13
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:11/22/2020; P: 11/28/2020; 176 xem 4 lưu
Xem lần cuối 39.89 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 66:1-20
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:11/22/2020; P: 11/28/2020; 142 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/3/2020 2:25:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/15/2020; P: 11/21/2020; 235 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/3/2020 1:42:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lê-vi Ký 7:11-15; Hê-bơ-rơ 13:15-16; Xuất Ê-díp-tô Ký 21:5-6
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:11/22/2020; P: 11/23/2020; 195 xem 2 lưu
Xem lần cuối 30.55 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:11-19
Truyền Đạo Lê Quang Phong
C:11/22/2020; P: 11/28/2020; 95 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/3/2020 2:5:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17:1-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/22/2020; P: 11/23/2020; 170 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/2/2020 19:31:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:17-20
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:10/25/2020; P: 11/12/2020; 338 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/2/2020 3:53:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:1-5,16-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/8/2020; P: 11/12/2020; 290 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 22:24:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 116
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/22/2020; P: 11/23/2020; 161 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/3/2020 1:32:12
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 996  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.