VietChristian
VietChristian
httl.org

Vấn Đề Tội Lỗi

Vấn Đề Tội Lỗi

Rô-ma 1:18-32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/15/2018; P: 4/18/2018; 556 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8.45 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Ý Định Tốt Lành Ngay Trong Hoạn Nạn

Giê-rê-mi 29:11
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:4/22/2018; P: 4/23/2018; 90 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11.42 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Ải Mỹ Nhân

2 Sa-mu-ên 11
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/15/2018; P: 4/17/2018; 546 xem 7 lưu
Xem lần cuối 42.42 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Để Có Thể Sống Vui Mừng

Phi-líp 1:3-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/22/2018; 154 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9.70 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Cộng Đồng Đức Tin

2 Sa-mu-ên 10
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/8/2018; P: 4/9/2018; 609 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/23/2018 22:33:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Sáu Ấn Của Quyển Sách Mở Ra

Khải-huyền 6
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/15/2018; P: 4/19/2018; 213 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/24/2018 10:13:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Bởi Thần Ta

Xa-cha-ri 4:6-9; Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-8
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:4/19/2018; P: 4/20/2018; 141 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/24/2018 8:48:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Con Muốn Gì?

Con Muốn Gì?

Mác 10:46-52
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/8/2018; P: 4/10/2018; 489 xem 12 lưu
Xem lần cuối 4/24/2018 9:24:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phúc Âm Phao-lô

Phúc Âm Phao-lô

Rô-ma 1:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/8/2018; P: 4/10/2018; 488 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/24/2018 8:25:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Tìm Nơi Vắng Vẻ

Tìm Nơi Vắng Vẻ

Lu-ca 4:38-44
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/15/2018; P: 4/17/2018; 228 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/24/2018 9:3:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 826  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng