VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Thay Đổi Tư Tưởng Theo Ý Chúa

Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/23/2017; P: 4/26/2017; 163 xem 4 lưu
Xem lần cuối 21.30 giây
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Cần Được Cầu Thay

Ê-phê-sô 6:19-20
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/23/2017; P: 4/26/2017; 147 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2.07 phút
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Phước Thứ Chín

Giăng 20:19-31
Mục Sư Nguyễn Minh
C:4/23/2017; P: 4/25/2017; 142 xem 3 lưu
Xem lần cuối 40.77 phút
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Họ Sửng Sốt Và Bịa Chuyện

Ma-thi-ơ 28:11-15
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/16/2017; P: 4/18/2017; 606 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4/27/2017 7:35:57
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Kinh Nghiệm Chúa Phục Sinh

Kinh Nghiệm Chúa Phục Sinh

Giăng 20:1-29
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/16/2017; P: 4/22/2017; 298 xem
Xem lần cuối 32.51 phút
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Chúa Hiện Diện Ở Giữa Chúng Ta

Giăng 20:19-23
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/23/2017; P: 4/25/2017; 118 xem 4 lưu
Xem lần cuối 17.92 phút
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Hai Mối Quan Tâm

Hai Mối Quan Tâm

Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/23/2017; P: 4/24/2017; 162 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/27/2017 4:25:38
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Chân Lý Của Chúa

Rô-ma 1:18-25
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/9/2017; P: 4/13/2017; 661 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/27/2017 7:52:33
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Đức Chúa Jêsus Là Đức Chúa Trời

Ma-thi-ơ 16:15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/23/2017; P: 4/25/2017; 84 xem 1 lưu
Xem lần cuối 29.07 phút
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Cơ Đốc Nhân: Ngồi Trên Hay Đứng Dưới

Truyền-đạo 10:5-7; Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:13-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/23/2017; P: 4/24/2017; 123 xem 5 lưu
Xem lần cuối 58.86 phút
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 744  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng