VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 11:2-19
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:2/16/2020; P: 2/20/2020; 465 xem 3 lưu
Xem lần cuối 56.82 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:34-35
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/16/2020; P: 2/21/2020; 116 xem 2 lưu
Xem lần cuối 19.30 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:12-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/16/2020; P: 2/18/2020; 271 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8.08 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:5-13
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/9/2020; P: 2/20/2020; 124 xem 5 lưu
Xem lần cuối 19.45 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:27-28; Ma-thi-ơ 5:39; Ê-phê-sô 4:30-32; Giăng 8:11
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/9/2020; P: 2/20/2020; 120 xem 2 lưu
Xem lần cuối 19.03 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 10:13
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:2/16/2020; P: 2/17/2020; 193 xem 3 lưu
Xem lần cuối 35.13 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 17:32-37
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/16/2020; P: 2/19/2020; 123 xem 2 lưu
Xem lần cuối 13.90 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:4-9
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/16/2020; 183 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 12:6:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:12-20
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/9/2020; P: 2/10/2020; 353 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 19:9:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 2:1-8
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/16/2020; P: 2/18/2020; 144 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/23/2020 3:11:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 949  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.