VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Rô-ma 12:1-2
Pastor Đặng Ngọc Quốc
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 261 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 4:1:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:2-10
Mục Sư Phan Minh Hội
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 219 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 2:13:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:6
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 174 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 22:34:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 2:1-4,11
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/11/2019; P: 8/15/2019; 66 xem
Xem lần cuối 19.76 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:26
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:8/15/2019; 65 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 3:30:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 1:11-24
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 110 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 23:26:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 3:1-15; Ê-phê-sô 5:15-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/4/2019; P: 8/5/2019; 307 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 1:37:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 146
Mục Sư Nguyễn Văn Lý
C:8/4/2019; P: 8/8/2019; 180 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 15:18:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:16
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:8/4/2019; P: 8/7/2019; 218 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 4:27:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/21/2019; 538 xem 11 lưu
Xem lần cuối 30.04 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 921  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.