VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

2 Sử-ký 7:12-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/29/2020; P: 4/3/2020; 475 xem 10 lưu
Xem lần cuối 36.34 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/5/2020; 155 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2.33 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:25-16:3
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/29/2020; P: 3/30/2020; 276 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/6/2020 9:21:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:1-3
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:3/22/2020; P: 3/26/2020; 425 xem 13 lưu
Xem lần cuối 4/6/2020 14:57:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 5:1-5
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/22/2020; P: 3/26/2020; 423 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/6/2020 8:11:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-7
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:3/29/2020; P: 3/30/2020; 249 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/6/2020 15:10:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 91
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:3/15/2020; P: 3/23/2020; 469 xem 17 lưu
Xem lần cuối 24.26 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 91:1-16
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:3/24/2020; 432 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/6/2020 15:19:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 21:1-9; Châm-ngôn 17:22
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/29/2020; 253 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/6/2020 11:0:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:1-12
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:3/1/2020; P: 4/5/2020; 27 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/6/2020 12:55:16
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 956  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.