VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Lu-ca 12:35-48
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:3/17/2019; P: 3/21/2019; 187 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5.52 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:18-29
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:3/17/2019; P: 3/20/2019; 278 xem 8 lưu
Xem lần cuối 23.03 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/17/2019; P: 3/19/2019; 350 xem 7 lưu
Xem lần cuối 28.00 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-lê-môn 1
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/10/2019; P: 3/14/2019; 668 xem 9 lưu
Xem lần cuối 36.32 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:18-21
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:3/17/2019; P: 3/22/2019; 48 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9.04 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:13-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/17/2019; P: 3/19/2019; 178 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/23/2019 18:35:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90:12
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/17/2019; P: 3/22/2019; 36 xem
Xem lần cuối 19.10 phút
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:1-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/10/2019; P: 3/22/2019; 34 xem
Xem lần cuối 27.92 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 14:26-40
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/3/2019; P: 3/22/2019; 34 xem 1 lưu
Xem lần cuối 17.42 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 4:2-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/3/2019; P: 3/7/2019; 503 xem 4 lưu
Xem lần cuối 48.99 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 894  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.