VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:3/10/2019; P: 3/19/2019; 1450 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 12:35:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 4:8-37
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/25/2019; P: 8/27/2019; 821 xem 14 lưu
Xem lần cuối 3/27/2020 20:1:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:1-27; Giăng 11:17-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/19/2020; P: 1/22/2020; 227 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/21/2020 11:16:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/26/2019; P: 5/27/2019; 1161 xem 20 lưu
Xem lần cuối 3/27/2020 10:32:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 19:1-18
Mục Sư Phan Minh Hội
C:11/3/2019; P: 11/4/2019; 548 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/27/2020 3:33:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 128
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/26/2020; P: 1/29/2020; 209 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/24/2020 1:12:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13-16; Ma-thi-ơ 21:28-32
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 1582 xem 14 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 16:12:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 10:17; Công-vụ các Sứ-đồ 20:35
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:1/12/2020; P: 1/16/2020; 248 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/22/2020 15:57:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 6:8-7-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/15/2019; P: 9/23/2019; 696 xem 18 lưu
Xem lần cuối 3/27/2020 18:30:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 6:11-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/2/2020; P: 2/3/2020; 194 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/26/2020 22:0:26
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 955  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.