VietChristian
VietChristian
nghe.app

Ma-thi-ơ 5:9-12
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:6/9/2019; P: 6/14/2019; 264 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/13/2019 17:44:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 2:4-11
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:12/11/2018; 1081 xem 17 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 23:59:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 5:15-19; Nhã-ca 2:14-15
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/19/2019; P: 5/20/2019; 377 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/15/2019 17:54:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 7:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/8/2017; P: 10/12/2017; 2887 xem 48 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 5:21:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:6-7; 1 Phi-e-rơ 2:5
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:5/15/2019; 390 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/14/2019 8:0:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 40:1-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/23/2019; P: 6/26/2019; 218 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 17:37:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:5-9
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:7/14/2019; P: 7/16/2019; 136 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 1:10:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:15-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/20/2019; P: 1/24/2019; 860 xem 20 lưu
Xem lần cuối 8/15/2019 5:24:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:18-29
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:3/17/2019; P: 3/20/2019; 621 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/15/2019 3:44:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xê-chi-ên 37
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/2/2019; P: 6/3/2019; 309 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 17:13:23
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 921  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.