VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Phi-líp 1:1-2
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:5/5/2019; P: 5/9/2019; 688 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 10:52:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/3/2019; P: 2/10/2019; 1006 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 5:45:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:9-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/13/2019; P: 1/17/2019; 1080 xem 19 lưu
Xem lần cuối 11/10/2019 14:42:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
3 Giăng 1
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/29/2019; P: 7/3/2019; 483 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 9:58:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 28:16-31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/29/2019; P: 10/1/2019; 156 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 8:35:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/20/2019; P: 1/22/2019; 1058 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/10/2019 18:23:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16.21-23
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/15/2019; P: 9/16/2019; 210 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 5:41:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Hồ Khắc Đàm
C:7/7/2019; P: 7/8/2019; 459 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 20:8:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 3:1-10
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/26/2019; P: 5/27/2019; 591 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11/9/2019 8:9:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/30/2018; P: 1/3/2019; 1117 xem 23 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 8:7:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 934  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.