VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Gia-cơ 3:1-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/14/2020; P: 6/15/2020; 200 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 5:51:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/24/2020; P: 5/26/2020; 284 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/8/2020 20:54:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 7:54-60
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:7/12/2020; 122 xem 4 lưu
Xem lần cuối 59.22 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:1-7; Giê-rê-mi 17; 1 Phi-e-rơ 1:3-7
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:3/8/2020; P: 3/9/2020; 575 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/9/2020 6:5:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:8-9
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/26/2020; P: 4/29/2020; 383 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/9/2020 8:5:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 91:1-16
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:3/24/2020; 533 xem 11 lưu
Xem lần cuối 8/13/2020 6:43:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:1-20
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:2/24/2019; P: 2/27/2019; 1993 xem 18 lưu
Xem lần cuối 8/13/2020 10:47:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:41-48
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/5/2020; P: 4/8/2020; 462 xem 13 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 9:45:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/12/2020; P: 4/14/2020; 431 xem 10 lưu
Xem lần cuối 8/8/2020 3:25:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 17:32-52
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:6/7/2020; 241 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/11/2020 19:34:33
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 981  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.