VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Công-vụ các Sứ-đồ 27:1-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 134 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 9:13:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:16-33
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/7/2019; P: 7/19/2019; 218 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 6:25:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 18
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/21/2019; P: 7/31/2019; 169 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/19/2019 20:51:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 5:1-20
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/25/2019; P: 8/27/2019; 81 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 12:51:51
Đọc  Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/26/2019; P: 5/28/2019; 388 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 1:40:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:24-30
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/30/2019; P: 7/1/2019; 272 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 6:13:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 5:15-19; Nhã-ca 2:14-15
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/19/2019; P: 5/20/2019; 400 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/18/2019 13:30:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:13-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/4/2018; P: 11/5/2018; 1041 xem 19 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 14:28:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139:1-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/30/2019; 269 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 7:7:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:11-18
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:7/7/2019; 242 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 21:8:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  13 / 926  Tiếp  Cuối

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.