VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-12
Mục Sư Lê Văn Dương
C:7/14/2016; P: 7/22/2016; 3218 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 18:7:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 5
Pasteur Christophe Paya
C:4/21/2019; P: 4/24/2019; 246 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 4:10:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:9-13
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:3/31/2019; P: 4/5/2019; 302 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 6:51:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 2:4-11
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:3/7/2019; 387 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 9:28:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 1:2-11; Ma-la-chi 3:14-18
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:12/2/2018; P: 12/5/2018; 652 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 17:26:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 3:11-18; Gia-cơ 2:14-17
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:10/28/2018; P: 11/5/2018; 745 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 5:15:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/9/2018; P: 12/13/2018; 611 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/10/2019 17:33:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 130:0-131:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/12/2018; P: 8/14/2018; 973 xem 18 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 8:25:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9-13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:10/28/2018; P: 10/30/2018; 737 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/10/2019 18:48:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:14-17
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/26/2019; P: 6/9/2019; 99 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 6:16:19
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  19 / 916  Tiếp  Cuối

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.