VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Gia-cơ 2:14-26
Pastor Đặng Ngọc Quốc
C:3/31/2019; P: 4/5/2019; 508 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 7:7:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 51
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/5/2019; P: 5/7/2019; 418 xem 13 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 23:18:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 24:14-27; 2 Các Vua 23:1-3; Nê-hê-mi 9:1-3,38
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/6/2019; P: 1/10/2019; 716 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 21:2:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139:1-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/30/2019; 278 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3.85 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:11-18
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:7/7/2019; 257 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 19:50:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:10
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:7/21/2019; P: 8/3/2019; 185 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 1:2:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 27:1-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 141 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/6/2019 17:28:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 5:1-30
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:8/4/2019; P: 8/6/2019; 174 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 15:9:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 28:10-19; Ma-thi-ơ 16:16-19; Khải-huyền 3:12
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/18/2019; P: 8/19/2019; 142 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 1:30:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:3-11
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/11/2018; P: 11/15/2018; 841 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 21:11:33
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  19 / 930  Tiếp  Cuối

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.