VietChristian
VietChristian
svtk.net

Cô-lô-se 3:18-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/17/2019; P: 2/20/2019; 858 xem 23 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 5:37:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 9:24-27; Phi-líp 3:12-15
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/13/2019; P: 1/16/2019; 937 xem 19 lưu
Xem lần cuối 9.48 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:9/15/2019; P: 9/16/2019; 365 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/20/2020 1:9:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:14-20; Thi-thiên 146:2
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/24/2019; P: 12/9/2019; 172 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 4:41:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 41:1-13; Mác 14:10-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/27/2019; P: 10/28/2019; 239 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/8/2020 17:9:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/25/2018; P: 11/27/2018; 1026 xem 15 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 3:51:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Hồ Khắc Đàm
C:7/7/2019; P: 7/8/2019; 520 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/20/2020 16:40:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 3:1-12
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:11/17/2019; P: 11/21/2019; 208 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/20/2020 12:15:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:2-4
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:10/13/2019; 287 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 0:16:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:1,5; Gióp 2:9-10
Mục Sư Phan Minh Hội
C:6/2/2019; P: 6/4/2019; 582 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 19:38:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  21 / 949  Tiếp  Cuối

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.