VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 1:43-51
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/23/2017; P: 7/25/2017; 2409 xem 50 lưu
Xem lần cuối 10/28/2020 18:37:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-28
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/23/2019; P: 6/28/2019; 979 xem 18 lưu
Xem lần cuối 10/28/2020 4:13:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:18-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/20/2007; 9830 xem 22 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 19:59:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 14:1-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/20/2020; P: 9/23/2020; 70 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/28/2020 10:13:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:14-15; Ê-phê-sô 6:11
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/2/2020; P: 8/11/2020; 151 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/26/2020 4:7:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:21
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:8/16/2020; P: 8/20/2020; 135 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 8:50:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 2:4-11
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:12/11/2018; 1352 xem 28 lưu
Xem lần cuối 10/26/2020 21:19:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 3:11-18
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:3/25/2019; 1144 xem 39 lưu
Xem lần cuối 10/28/2020 19:18:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:3-12
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/17/2020; P: 5/21/2020; 296 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 9:27:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/1/2019; P: 9/5/2019; 820 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/29/2020 0:46:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  23 / 992  Tiếp  Cuối

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.