VietChristian
VietChristian
nghe.app

2 Cô-rinh-tô 10:3-5
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:6/2/2019; 154 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 14:32:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 10
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/8/2018; P: 4/9/2018; 1005 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 15:12:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/14/2018; 1173 xem 26 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 14:22:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:33; Ma-la-chi 3:10; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:5/26/2019; P: 5/27/2019; 162 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/15/2019 9:35:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 2:14; 2 Sử-ký 20:1-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/16/2018; P: 9/19/2018; 666 xem 12 lưu
Xem lần cuối 8/15/2019 5:3:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/18/2018; P: 2/19/2018; 1087 xem 32 lưu
Xem lần cuối 8/14/2019 19:21:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 6:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/20/2018; P: 5/23/2018; 900 xem 16 lưu
Xem lần cuối 8/14/2019 8:30:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:4/28/2019; 224 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 8:38:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:25-26
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/25/2017; P: 8/24/2017; 1434 xem 18 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 11:5:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 1:11-24
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/15/2017; P: 1/16/2017; 1869 xem 37 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 18:55:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  31 / 921  Tiếp  Cuối

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.