VietChristian
VietChristian
nghe.app

1 Cô-rinh-tô 15:1-19
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:9/10/2018; 789 xem 17 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 21:3:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 18
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/21/2019; P: 7/31/2019; 199 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 17:20:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:22-24; Cô-lô-se 3:5-10
Mục Sư Chương Thanh Hải
C:1/20/2019; P: 1/27/2019; 530 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 13:10:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:38-42
Bà Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:12/30/2016; 1903 xem 41 lưu
Xem lần cuối 11/19/2019 1:32:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17
Mục Sư Trần Mạnh Hùng
C:8/21/2016; P: 8/23/2016; 2134 xem 18 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 23:35:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:15; Giăng 17:17; Sáng-thế Ký 2:15-17; Châm-ngôn 8:20-21
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/23/2019; P: 7/7/2019; 238 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 22:21:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/26/2018; P: 8/28/2018; 802 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 21:23:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 14:18-20; Lê-vi Ký 27:30-32; Lu-ca 20:25; Phục-truyền Luật-lệ Ký 26:2-3
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:5/25/2019; P: 6/9/2019; 290 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 4:47:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 8:13-9:17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/25/2009; 7097 xem 23 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 3:43:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 1:1-11
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:9/30/2018; P: 10/10/2018; 713 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 21:27:3
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  32 / 935  Tiếp  Cuối

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.