VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Thi-thiên 112:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/22/2017; P: 1/24/2017; 1851 xem 25 lưu
Xem lần cuối 9/9/2019 17:32:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 3:16-28
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/12/2019; 227 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/7/2019 3:2:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:14-26
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/3/2019; P: 3/4/2019; 373 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 10:30:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 2:14; 2 Sử-ký 20:1-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/16/2018; P: 9/19/2018; 692 xem 12 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 21:33:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 3:11-18
Mục Sư Hứa Trung Tín
C:9/4/2016; P: 9/7/2016; 2116 xem 32 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 8:5:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:10-20
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/30/2017; P: 5/2/2017; 1658 xem 37 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 2:44:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:6
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:1/9/2019; 470 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/11/2019 10:27:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/18/2018; P: 2/19/2018; 1093 xem 32 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 15:18:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 6:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/20/2018; P: 5/23/2018; 913 xem 17 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 13:21:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:6/9/2019; P: 6/11/2019; 181 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 19:40:13
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  33 / 925  Tiếp  Cuối

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.