VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Phi-líp 2:4; Cô-lô-se 4:6; Ê-phê-sô 4:29
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:10/19/2018; 767 xem 2 lưu
Xem lần cuối 54.63 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:12-14
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:9/22/2019; P: 9/23/2019; 185 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/11/2020 5:3:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/5/2016; P: 6/9/2016; 2211 xem 26 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 18:55:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/23/2018; P: 12/28/2018; 645 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 22:19:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 13-14
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:5/6/2018; P: 5/8/2018; 1035 xem 15 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 5:50:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/14/2018; 1226 xem 26 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 2:52:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:17; Sáng-thế Ký 26:12-13
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/24/2019; P: 4/13/2019; 460 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/13/2020 8:55:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 11
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/15/2018; P: 4/17/2018; 1066 xem 15 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 15:58:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/18/2018; P: 2/19/2018; 1159 xem 33 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 2:5:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:1-11; Thi-thiên 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/13/2019; P: 10/15/2019; 153 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 15:15:3
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  33 / 943  Tiếp  Cuối

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.