VietChristian
VietChristian
nghe.app

Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/14/2018; 1206 xem 26 lưu
Xem lần cuối 11/19/2019 0:2:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 32
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/9/2019; 284 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 11:28:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:26
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/23/2019; P: 6/26/2019; 255 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 15:48:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-ên 2:13
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/30/2019; P: 7/1/2019; 246 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 7:35:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-11; Rô-ma 12:10
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:9/9/2018; P: 9/28/2018; 738 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 3:38:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:31-32
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/28/2019; P: 5/4/2019; 352 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 20:14:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 27:21-44
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/25/2019; 135 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/9/2019 5:47:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/21/2018; 698 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 16:39:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:1-3
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/9/2019; P: 6/15/2019; 269 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 12:15:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 19:17-29
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/8/2017; P: 1/11/2017; 1836 xem 32 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 6:9:38
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  33 / 935  Tiếp  Cuối

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.