VietChristian
VietChristian
nghe.app

1 Cô-rinh-tô 13:1-13
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:9/4/2018; 666 xem 14 lưu
Xem lần cuối 9/6/2019 9:7:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 3:8-12
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:10/21/2018; 600 xem 17 lưu
Xem lần cuối 9/17/2019 15:31:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 22:4
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:2/10/2019; 393 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 9:22:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:12-17
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/17/2019; P: 2/19/2019; 380 xem 13 lưu
Xem lần cuối 9/17/2019 0:38:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/16/2019; P: 6/21/2019; 159 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/17/2019 13:13:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 3:5-6
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 446 xem 13 lưu
Xem lần cuối 9/18/2019 5:49:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xê-chi-ên 37:1-14
Ông Phạm Xuân Thiên
C:5/27/2018; P: 6/23/2018; 810 xem 16 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 3:28:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Tít 2:6
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:5/26/2019; P: 5/27/2019; 202 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/16/2019 3:18:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 3:21-29
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/19/2017; P: 2/20/2017; 1693 xem 33 lưu
Xem lần cuối 9/17/2019 4:9:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/6/2018; P: 5/7/2018; 887 xem 22 lưu
Xem lần cuối 9/12/2019 22:12:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  36 / 926  Tiếp  Cuối

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.