VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Giăng 15:18-27
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/2/2019; P: 6/15/2019; 263 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 16:9:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:5
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/24/2017; P: 12/26/2017; 1184 xem 19 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 6:5:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:4-6
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/31/2016; P: 8/4/2016; 2017 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 9:46:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:1-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:7/21/2019; P: 7/25/2019; 193 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 0:48:40
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 28:10-19; Ma-thi-ơ 16:16-19; Khải-huyền 3:12
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/18/2019; P: 8/19/2019; 151 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 18:25:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:1-10
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/29/2019; P: 3/31/2019; 387 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 14:36:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 3:8-12
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:10/21/2018; 652 xem 19 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 3:15:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 123:0-125:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/15/2018; P: 7/16/2018; 816 xem 17 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 16:50:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:19-23
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:6/16/2019; P: 6/17/2019; 251 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 10:46:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/23/2017; P: 4/26/2017; 1560 xem 37 lưu
Xem lần cuối 11/21/2019 10:22:29
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  36 / 935  Tiếp  Cuối

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.