VietChristian
VietChristian
svtk.net

Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/31/2015; P: 6/5/2015; 2689 xem 34 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 8:28:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 2:4-11
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:3/7/2019; 502 xem 17 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 16:21:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:10-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/18/2017; P: 6/19/2017; 1486 xem 23 lưu
Xem lần cuối 1/12/2020 16:44:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13
Mục Sư Lâm Bảo Nhơn
C:3/31/2019; 463 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 20:23:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:22-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/11/2017; P: 8/14/2017; 1378 xem 18 lưu
Xem lần cuối 1/9/2020 22:5:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:9-12
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:6/9/2019; P: 6/14/2019; 342 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 0:16:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 6:45-52; Giăng 6:26-32
Mục Sư Chương Thanh Lâm
C:9/15/2019; P: 10/8/2019; 152 xem
Xem lần cuối 1/13/2020 8:45:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 28; 1 Sa-mu-ên 31
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:8/27/2017; P: 8/31/2017; 1351 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 13:13:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 16:15-21
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:10/13/2019; P: 10/26/2019; 129 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 10:51:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:11-18
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:7/7/2019; 303 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 2:46:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  37 / 943  Tiếp  Cuối

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.