VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 126
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/29/2018; 1217 xem 25 lưu
Xem lần cuối 11/20/2020 19:28:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 127:0-128:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/5/2018; P: 8/7/2018; 1202 xem 24 lưu
Xem lần cuối 11/20/2020 19:34:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15; Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/5/2019; P: 4/6/2019; 858 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/24/2020 0:18:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 1:1-11; Ma-thi-ơ 5:13-16
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/21/2019; P: 7/22/2019; 701 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 4:40:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 3
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/9/2020; P: 8/11/2020; 150 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/24/2020 14:23:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/8/2018; P: 12/20/2018; 997 xem 22 lưu
Xem lần cuối 11/19/2020 9:25:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-13
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/26/2020; P: 5/29/2020; 253 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 20:52:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 112:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/22/2017; P: 1/24/2017; 1983 xem 26 lưu
Xem lần cuối 11/20/2020 17:35:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 7:1-7
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/24/2017; P: 10/9/2017; 1621 xem 26 lưu
Xem lần cuối 11/24/2020 8:33:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:26-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 10693 xem 21 lưu
Xem lần cuối 11/22/2020 4:30:18
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  37 / 996  Tiếp  Cuối

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.