VietChristian
VietChristian
svtk.net

Nê-hê-mi 1:1-11
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:9/30/2018; P: 10/10/2018; 765 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 1:44:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/21/2018; 751 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 7:49:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/8/2018; P: 4/10/2018; 1053 xem 23 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 6:10:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 10
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/8/2018; P: 4/9/2018; 1048 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 2:45:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:2-5
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/22/2019; P: 9/23/2019; 220 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 18:31:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:13-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/31/2019; P: 4/2/2019; 488 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 10:50:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:1-19
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:9/10/2018; 810 xem 19 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 7:34:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17; Giăng 13:34-35; Khải-huyền 21:1-4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/7/2016; P: 2/12/2016; 2255 xem 52 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 9:4:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:37
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/28/2019; 358 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 20:4:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:26
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:8/11/2019; P: 8/15/2019; 288 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/19/2020 6:18:0
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  39 / 948  Tiếp  Cuối

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.