VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Lu-ca 18:35-19:10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/11/2018; P: 3/12/2018; 1012 xem 25 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 16:2:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-15
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/24/2016; P: 1/26/2016; 2242 xem 33 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 13:44:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 9
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:3/18/2018; P: 3/20/2018; 999 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 21:35:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 2:1-4,11
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/11/2019; P: 8/15/2019; 188 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 9:43:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:8/25/2019; P: 8/26/2019; 169 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 12:38:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 2:14; 2 Sử-ký 20:1-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/16/2018; P: 9/19/2018; 706 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 16:49:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:1-3
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/9/2019; P: 6/15/2019; 273 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 2:7:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 1:1-4; Hê-bơ-rơ 2:1-4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/7/2017; P: 5/11/2017; 1487 xem 31 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 4:9:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:18-27
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/1/2017; P: 1/4/2017; 1686 xem 41 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 9:53:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/3/2017; P: 12/7/2017; 1155 xem 24 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 8:2:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  39 / 938  Tiếp  Cuối

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.