VietChristian
VietChristian
nghe.app

Công-vụ các Sứ-đồ 9:10-20
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/26/2019; P: 5/27/2019; 236 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 9:31:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 49:15; 1 Giăng 3:18
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:5/12/2019; P: 5/13/2019; 254 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 6:54:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 3:21; Mác 1:35; Lu-ca 5:15-16; Lu-ca 6:12
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/24/2019; 386 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 23:22:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:1-13
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:9/4/2018; 680 xem 15 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 22:28:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 5:21-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/5/2014; 3522 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 21:29:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:9
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/18/2019; P: 4/19/2019; 305 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 3:2:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:12-17
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/17/2019; P: 2/19/2019; 401 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 1:28:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:5-9
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:7/14/2019; P: 7/16/2019; 158 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 11:0:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 5
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:2/11/2018; P: 2/13/2018; 1018 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 22:19:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 5
Pasteur Christophe Paya
C:4/21/2019; P: 4/24/2019; 292 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 1:56:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  39 / 930  Tiếp  Cuối

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.