VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:5-9
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:7/14/2019; P: 7/16/2019; 158 xem 3 lưu
Xem lần cuối 58.07 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 5
Pasteur Christophe Paya
C:4/21/2019; P: 4/24/2019; 292 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 1:56:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:5
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/19/2019; P: 5/25/2019; 240 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 6:41:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 1:1-4; Hê-bơ-rơ 2:1-4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/7/2017; P: 5/11/2017; 1466 xem 31 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 22:2:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/31/2015; P: 6/5/2015; 2625 xem 33 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 19:55:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:7-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/7/2017; P: 5/19/2017; 1443 xem 19 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 0:25:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/3/2017; P: 12/7/2017; 1112 xem 23 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 21:50:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 42:0-45:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/4/2018; P: 2/5/2018; 1017 xem 19 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 20:57:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:18-27
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/1/2017; P: 1/4/2017; 1661 xem 41 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 21:26:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:1-9
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:5/19/2019; P: 5/20/2019; 244 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 14:35:25
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  40 / 930  Tiếp  Cuối

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.