VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Phục-truyền Luật-lệ Ký 2:1-7
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/12/2020; P: 1/15/2020; 341 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/9/2020 21:12:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:4-6
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/31/2016; P: 8/4/2016; 2157 xem 13 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 6:0:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:1,5; Gióp 2:9-10
Mục Sư Phan Minh Hội
C:6/2/2019; P: 6/4/2019; 678 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 3:31:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:26-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 10684 xem 21 lưu
Xem lần cuối 9/5/2020 22:25:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:22
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:4/7/2020; P: 4/8/2020; 231 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 13:19:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 3:21-29
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/19/2017; P: 2/20/2017; 1859 xem 35 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 15:50:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:9-13
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:3/31/2019; P: 4/5/2019; 762 xem 7 lưu
Xem lần cuối 23.95 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:31-42
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:3/1/2020; 276 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/11/2020 16:5:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 1:17-18; Ma-thi-ơ 16:18-19; Ma-thi-ơ 18:18-20
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/31/2020; P: 6/2/2020; 155 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 16:47:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:14-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/22/2017; 1511 xem 25 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 2:18:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  41 / 987  Tiếp  Cuối

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.