VietChristian
VietChristian
mucsu.org

2 Cô-rinh-tô 5:17; Giăng 13:34-35; Khải-huyền 21:1-4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/7/2016; P: 2/12/2016; 2176 xem 50 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 13:54:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 29:15-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/3/2016; P: 1/7/2016; 2230 xem 28 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 22:56:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 1:13-16
Bà Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:1/11/2018; 1085 xem 22 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 8:4:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 42:0-45:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/4/2018; P: 2/5/2018; 1042 xem 19 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 11:24:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:22-23
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:7/7/2019; P: 7/9/2019; 215 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/24/2019 5:29:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:18-27
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/2/2019; P: 6/15/2019; 271 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 16:29:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/3/2017; P: 12/7/2017; 1135 xem 23 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 13:29:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 6:1-24
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:8/11/2019; P: 10/13/2019; 84 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 6:56:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:9-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/18/2017; P: 7/29/2017; 1326 xem 16 lưu
Xem lần cuối 11/29/2019 6:57:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:5-8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/21/2017; P: 5/30/2017; 1428 xem 17 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 18:56:26
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  41 / 937  Tiếp  Cuối

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.