VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Giăng 15:1-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/7/2019; P: 4/12/2019; 700 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 13:5:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/4/2006; 6112 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 13:59:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:9-10
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/5/2020; 241 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/26/2020 19:41:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Tít 1:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/5/2014; P: 10/9/2014; 2634 xem 29 lưu
Xem lần cuối 11/28/2020 4:56:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 6:18-28
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/23/2016; P: 10/25/2016; 1754 xem 27 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 9:49:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 14:1-12,22-26,39-40
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/26/2020; P: 1/27/2020; 358 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 5:19:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/12/2017; P: 2/13/2017; 1623 xem 30 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 21:47:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:1-3
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/11/2016; P: 9/16/2016; 1793 xem 19 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 10:1:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 22
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/22/2020; P: 5/27/2020; 214 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/26/2020 22:56:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/22/2020; P: 3/24/2020; 290 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 9:5:0
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  56 / 996  Tiếp  Cuối

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.