VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Công-vụ các Sứ-đồ 15:35-41
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/2/2017; P: 4/5/2017; 1549 xem 28 lưu
Xem lần cuối 9/14/2020 5:38:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 11:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/27/2015; P: 9/29/2015; 2236 xem 28 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 22:18:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:1-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/1/2015; P: 3/6/2015; 2492 xem 32 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 0:7:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9-13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:10/28/2018; P: 10/30/2018; 836 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/8/2020 16:25:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 1:1-16
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:3/29/2020; 213 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 2:34:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:21b
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/27/2019; P: 10/28/2019; 401 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 3:11:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:4; Cô-lô-se 4:6; Ê-phê-sô 4:29
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:10/19/2018; 861 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 2:57:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 5:15-23
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:2/14/2016; P: 2/19/2016; 2055 xem 19 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 2:45:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:12
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/18/2018; P: 11/23/2018; 818 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 0:47:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:10/20/2019; 410 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 5:29:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  57 / 987  Tiếp  Cuối

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.