VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Giăng 6:1-15
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/16/2019; 142 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/1/2019 20:1:53
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/24/2015; P: 5/28/2015; 2183 xem 53 lưu
Xem lần cuối 11/28/2019 18:0:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:6-12
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:3/17/2019; P: 4/3/2019; 326 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 19:26:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:32
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:7/13/2018; 674 xem 25 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 11:33:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 7:1-16
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:2/25/2018; P: 2/27/2018; 843 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11/27/2019 10:41:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 7:51-60
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/11/2015; P: 10/13/2015; 1992 xem 28 lưu
Xem lần cuối 11/30/2019 16:40:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:57; Giô-suê 11:21-22; 2 Sa-mu-ên 21:15-22; 2 Cô-rinh-tô 10:4-5
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/28/2018; P: 10/31/2018; 528 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 17:43:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 26
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:7/30/2017; P: 8/2/2017; 1096 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 15:54:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 8:0-10:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/3/2018; P: 7/5/2018; 663 xem 16 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 20:18:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:21-24
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:10/15/2018; 548 xem 17 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 5:46:29
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  57 / 937  Tiếp  Cuối

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.