VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Gia-cơ 4:1-12
Pastor Bill Egan
C:3/24/2019; P: 3/26/2019; 706 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/18/2020 20:14:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 123:0-125:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/15/2018; P: 7/16/2018; 994 xem 19 lưu
Xem lần cuối 11/11/2020 23:46:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 6:8-23
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:5/17/2020; P: 5/20/2020; 220 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/24/2020 3:26:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-11; Ê-sai 58:13-14; Ma-thi-ơ 6:24-26
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/3/2020; 234 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/19/2020 10:3:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 4:1-11
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:7/5/2020; P: 7/14/2020; 152 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/21/2020 8:53:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 17:1-34
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/28/2015; P: 7/1/2015; 2304 xem 35 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 21:54:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:18-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/21/2017; P: 5/24/2017; 1493 xem 25 lưu
Xem lần cuối 11/22/2020 11:7:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 22
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/22/2020; P: 5/27/2020; 211 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/24/2020 9:22:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:22
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:10/13/2019; 473 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/22/2020 3:5:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:4-6
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/3/2016; P: 4/7/2016; 1960 xem 17 lưu
Xem lần cuối 11/17/2020 12:51:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  58 / 996  Tiếp  Cuối

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.