VietChristian
VietChristian
httl.org

Sáng-thế Ký 22:1-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/16/2019; P: 6/17/2019; 795 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 20:54:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16.21-23
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/15/2019; P: 9/16/2019; 197 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 11:55:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 18:1-46
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/14/2019; 601 xem 13 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 7:41:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:2-10
Mục Sư Phan Minh Hội
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 376 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 13:13:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 11:1-9; Mác 13:14-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/22/2019; P: 9/23/2019; 146 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 4:10:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:1-15
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/27/2019; P: 1/29/2019; 1641 xem 17 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 17:2:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:7; 1 Cô-rinh-tô 10:13; Ma-thi-ơ 6:13
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:9/22/2019; P: 9/23/2019; 145 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 21:25:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-2
Pastor Đặng Ngọc Quốc
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 403 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 20:31:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:18-20
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:9/29/2019; P: 10/1/2019; 92 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 18:53:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:1a
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:3/3/2019; P: 3/7/2019; 1363 xem 17 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 17:2:16
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 930  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.