VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Ê-phê-sô 2:5
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/21/2019; 426 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 19:21:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 105:17-22; Truyền-đạo 4:14-15
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/4/2019; P: 8/5/2019; 115 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6.18 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:7-10; Lu-ca 19:1-7
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:8/4/2019; P: 8/6/2019; 107 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 1:42:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:1a
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:3/3/2019; P: 3/7/2019; 1183 xem 16 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 5:17:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:3-8
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:5/19/2019; P: 5/23/2019; 637 xem 19 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 2:13:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/17/2019; P: 3/19/2019; 1077 xem 16 lưu
Xem lần cuối 21.45 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 1:1-10; Rô-ma 1:26
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/4/2019; P: 8/5/2019; 103 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 4:20:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:1-20
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:2/24/2019; P: 2/27/2019; 1194 xem 17 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 5:17:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
3 Giăng 1
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/16/2019; P: 6/20/2019; 412 xem 10 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 6:17:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:16-33
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/7/2019; P: 7/19/2019; 208 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 18:8:55
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 922  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.