VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Công-vụ các Sứ-đồ 19:21-41
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/7/2019; 163 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/22/2019 23:1:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 781 xem 17 lưu
Xem lần cuối 4/18/2019 3:39:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/10/2019; P: 4/13/2019; 126 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/25/2019 8:14:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:4-11
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:3/31/2019; P: 4/4/2019; 220 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/25/2019 14:4:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:31-36
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/17/2019; P: 4/13/2019; 115 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/24/2019 12:56:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:8-11
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:3/3/2019; P: 3/8/2019; 490 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/24/2019 3:30:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:35-49
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/24/2019; P: 3/27/2019; 297 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/25/2019 2:43:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:1-6
Truyền Đạo Võ Hoàng Thiên Ân
C:3/24/2019; P: 4/9/2019; 153 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/24/2019 21:35:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/3/2019; P: 2/10/2019; 721 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/23/2019 22:28:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:18-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/17/2019; P: 2/20/2019; 612 xem 12 lưu
Xem lần cuối 4/23/2019 16:0:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 902  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.