VietChristian
VietChristian
nghe.app

Truyền-đạo 3:1-15; Ê-phê-sô 5:15-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/4/2019; P: 8/5/2019; 439 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/21/2019 20:34:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16.21-23
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/15/2019; P: 9/16/2019; 202 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/22/2019 3:37:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:2-10
Mục Sư Phan Minh Hội
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 380 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 12:57:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:7; 1 Cô-rinh-tô 10:13; Ma-thi-ơ 6:13
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:9/22/2019; P: 9/23/2019; 148 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 22:24:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 11:1-9; Mác 13:14-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/22/2019; P: 9/23/2019; 148 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 6:54:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 27:2
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:7/3/2019; 594 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/21/2019 5:30:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 1:1-11; Ma-thi-ơ 5:13-16
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/21/2019; P: 7/22/2019; 489 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/21/2019 20:8:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/17/2019; P: 3/19/2019; 1146 xem 16 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 5:25:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:35-48
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:3/17/2019; P: 3/21/2019; 1106 xem 7 lưu
Xem lần cuối 47.59 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 5
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/22/2019; P: 9/23/2019; 144 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/21/2019 10:0:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 930  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.