VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Nê-hê-mi 1:1-11
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:4/28/2020; P: 4/30/2020; 148 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 6:20:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:19-29
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:4/17/2020; P: 4/18/2020; 209 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7.07 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:3-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/2/2020; P: 2/4/2020; 585 xem 13 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 7:0:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-10; 1 Phi-e-rơ 1:10-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/10/2020; P: 5/13/2020; 76 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 1:20:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/23/2020; P: 2/27/2020; 461 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 15:43:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 21:1-9; Châm-ngôn 17:22
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/29/2020; 286 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 4:50:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 7:1-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/3/2020; 115 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 3:17:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 3:1-6
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:4/19/2020; P: 4/21/2020; 172 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 6:38:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 27:21-38
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/15/2020; P: 3/20/2020; 308 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 12:31:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 1:1-2:2
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/19/2020; P: 1/22/2020; 580 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 15:2:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 967  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.