VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

1 Phi-e-rơ 1:22-2:3
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:1/31/2021; 109 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/28/2021 21:29:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:1-35
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/12/2020; P: 4/13/2020; 1255 xem 32 lưu
Xem lần cuối 3/2/2021 8:58:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:1-5,16-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/8/2020; P: 11/12/2020; 421 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/2/2021 16:59:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/15/2020; P: 11/21/2020; 366 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/1/2021 16:9:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 1:1-11; Truyền-đạo 1:1-11,16-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/10/2021; P: 1/14/2021; 172 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/2/2021 19:56:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:33
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:12/27/2020; P: 1/6/2021; 197 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/1/2021 16:44:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:12
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:1/31/2021; 109 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/2/2021 11:49:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 5:2-15
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/10/2021; P: 1/14/2021; 166 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/1/2021 12:9:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 15:21-28
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:1/24/2021; P: 1/30/2021; 104 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/28/2021 16:38:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:1-32; Gióp 42:10-13
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/27/2020; P: 12/29/2020; 211 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/26/2021 8:20:45
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 1010  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.