VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:3/10/2019; P: 3/19/2019; 247 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 15:9:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:1-13
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/24/2019; P: 2/26/2019; 388 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 8:33:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 27
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/30/2019; P: 3/31/2019; 149 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 15:20:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 126
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/13/2019; 275 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 8:5:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 2:4-11
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:3/7/2019; 310 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/18/2019 2:7:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:28b
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:1/20/2019; P: 1/23/2019; 565 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/13/2019 14:48:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:18-21
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:3/17/2019; P: 3/22/2019; 166 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/15/2019 16:14:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 10:26-38
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:3/10/2019; P: 3/14/2019; 241 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/18/2019 10:21:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 9:11-21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/24/2019; 185 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 15:8:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 24:14-27; 2 Các Vua 23:1-3; Nê-hê-mi 9:1-3,38
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/6/2019; P: 1/10/2019; 626 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/12/2019 2:17:20
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 900  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.