VietChristian
VietChristian
mucsu.org

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:2-4
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:10/13/2019; 261 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 21:41:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 14:34-35
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/20/2019; P: 10/24/2019; 226 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/15/2019 9:40:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13-16; Ma-thi-ơ 21:28-32
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 1340 xem 14 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 21:32:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 18:1-46
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/14/2019; 655 xem 14 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 15:57:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:13-21
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:3/24/2019; P: 4/2/2019; 1083 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 22:20:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:18-31
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/25/2019; P: 8/27/2019; 464 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/15/2019 3:13:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:5a
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:10/27/2019; P: 10/28/2019; 197 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 19:42:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:1-17,21-23
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/8/2019; P: 9/9/2019; 391 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 20:18:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17:1-24
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/7/2019; 642 xem 26 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 17:47:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 4:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/22/2019; P: 9/23/2019; 332 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 14:57:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 938  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.