VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 5:13-16; Ma-thi-ơ 21:28-32
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 1020 xem 14 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 9:35:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:37
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/28/2019; 274 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 17:27:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:13-21
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:3/24/2019; P: 4/2/2019; 720 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 9:35:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/19/2019; P: 5/21/2019; 459 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 6:29:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:24-30
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/30/2019; P: 7/1/2019; 249 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 21:59:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/3/2019; P: 2/10/2019; 951 xem 10 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 8:30:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:9-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/13/2019; P: 1/17/2019; 1045 xem 18 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 6:35:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139:1-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/30/2019; 256 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 5:40:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:1-5
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/19/2019; P: 4/27/2019; 569 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 1:3:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:14-22
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/7/2019; P: 4/10/2019; 638 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 8:7:2
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 922  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.