VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Thầy Trương Công Đạt
C:7/20/2008; 400 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 13:19:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 3:26-4:7
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 690 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 17:10:45
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/18/2007; 445 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/31/2019 5:34:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 11:1-23
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 688 xem
Xem lần cuối 1/14/2020 22:25:2
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 22:14-20
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 688 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/14/2020 3:18:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/17/2015; P: 5/18/2015; 161 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/7/2020 4:29:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/13/2005; 513 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/13/2020 11:54:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:43-48
Mark Rivera
C:4/13/2014; 199 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 7:37:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 100
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 684 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/12/2020 5:47:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/26/2006; 479 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/12/2020 23:18:38
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  901 / 943  Tiếp  Cuối

891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.