VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Thi-thiên 100:1-5
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/15/2013; 151 xem
Xem lần cuối 8/1/2019 6:56:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/1/2003; 434 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/4/2019 5:8:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 18:1-6
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 520 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 18:12:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 49:14-50:3
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/27/2014; P: 5/11/2014; 140 xem
Xem lần cuối 8/2/2019 14:7:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/15/2008; 298 xem
Xem lần cuối 8/1/2019 6:51:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/3/2008; 295 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/11/2019 23:26:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/3/2009; 275 xem
Xem lần cuối 8/13/2019 12:25:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/18/2007; 314 xem
Xem lần cuối 8/20/2019 9:23:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:35-38
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 518 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 12:2:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/7/2006; 354 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 10:3:6
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  906 / 922  Tiếp  Cuối

896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.