VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Công-vụ các Sứ-đồ 3:11-26
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/17/2013; 280 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 17:35:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 17:1-8
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:10/19/2008; 485 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 23:49:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:11-14
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 832 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 8:16:4
Nghe Lưu ; Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 22:23-35
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/28/2012; 321 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/12/2020 17:15:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:9-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 830 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 11:11:41
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:32-12:3
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/13/2013; 283 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 9:20:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:3/23/2000; 829 xem
Xem lần cuối 10/20/2020 20:4:4
Đọc  Chia sẻ
Gia-cơ 2:1-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 828 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 20:21:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 1:9; Gia-cơ 4:8-10; Lu-ca 19:8; Ma-thi-ơ 3:8
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/29/2015; P: 3/30/2015; 224 xem
Xem lần cuối 10/24/2020 18:11:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 18:18-19:7
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 826 xem
Xem lần cuối 10/15/2020 23:17:9
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ

Đầu  Lùi  927 / 992  Tiếp  Cuối

917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.