VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-sai 40:27-31
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/2/2014; 217 xem
Xem lần cuối 45.61 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/23/2003; 591 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/12/2020 6:23:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/21/2008; 390 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/10/2020 17:17:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/26/2007; 435 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/10/2020 8:23:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 686 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/6/2020 15:14:44
Đọc  Chia sẻ
1 Giăng 2:28-3:3
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 689 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/12/2020 6:21:51
Nghe Lưu ; Đọc   Chia sẻ
Ê-sai 52:17-53:12
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/25/2014; 205 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 18:23:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-20
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 687 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/10/2020 13:28:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:6
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/23/2007; 423 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/18/2020 10:20:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 6:1-5
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 686 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/10/2020 18:0:40
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  927 / 967  Tiếp  Cuối

917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.