VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/3/2004; 463 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/1/2020 11:45:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 3:1-11
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 598 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 21:0:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 3:21-26
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/3/2013; 191 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 5:40:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thầy Trương Công Đạt
C:5/20/2007; 383 xem
Xem lần cuối 4/1/2020 3:40:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 595 xem
Xem lần cuối 3/25/2020 0:24:27
Đọc   Chia sẻ
Giăng 20:1-18
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/20/2003; 504 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/6/2020 2:28:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:15-18
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 594 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/27/2020 8:42:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/7/2010; 300 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/20/2020 13:2:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 4:12-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/10/2013; 208 xem
Xem lần cuối 3/19/2020 9:55:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14; Ga-la-ti 4:4-5
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/24/2006; 390 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/19/2020 20:36:27
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  933 / 956  Tiếp  Cuối

923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.