VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Lu-ca 23:32-34
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 864 xem
Xem lần cuối 1/10/2021 3:11:47
Xem  Chia sẻ
Mi-chê 5:1
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:3/23/2000; 864 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 14:6:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 863 xem
Xem lần cuối 1/11/2021 18:2:13
Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 63:1-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/28/2015; P: 6/29/2015; 230 xem
Xem lần cuối 1/14/2021 21:16:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 863 xem
Xem lần cuối 1/18/2021 19:35:59
Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:33-40
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 863 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 11:5:33
Đọc  Chia sẻ
Giô-na 2
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 862 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 10:54:45
Đọc  Chia sẻ
Cô-lô-se 1:18
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 862 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 15:20:10
Đọc  Chia sẻ
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:3/23/2000; 861 xem
Xem lần cuối 1/13/2021 14:1:6
Đọc  Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 2:24-26
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 857 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/15/2020 22:1:32
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  935 / 1004  Tiếp  Cuối

925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.