VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 2:8-11
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:12/12/2010; 390 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 20:25:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/18/2010; 415 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 15:16:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Tít 2:3-5
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/11/2014; 258 xem
Xem lần cuối 1/18/2021 12:48:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:15-23
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:3/7/2010; 418 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/8/2021 21:53:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:17-24
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 802 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 1:47:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-2
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/15/2015; P: 3/17/2015; 225 xem
Xem lần cuối 39.62 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 799 xem
Xem lần cuối 1/1/2021 1:46:52
Xem  Chia sẻ
Gia-cơ 1:5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 799 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/7/2021 2:17:1
Đọc  Chia sẻ
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 800 xem
Xem lần cuối 1/19/2021 1:30:23
Đọc  Chia sẻ
Cô-lô-se 1:27
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/15/2012; 327 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4.49 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  947 / 1003  Tiếp  Cuối

937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.